Výroční zpráva

TJ Sokol Ořešín z.s.
za rok 2018

 

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti TJ Sokol Ořešín z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ   Sokol Ořešín z.s.konané dne 14.03.2019

 

 

Obsah

1) Obecné informace o organizaci     

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace 

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace


1. Obecné informace o organizaci                                                                          

Název účetní jednotky:                               TJ Sokol Ořešín z.s.

Sídlo:                                                           Drozdí 6, Brno-Ořešín , 62100

IČ:                                                                44017561                          

DIČ:                                                             CZ44017561                                             

Právní forma:                                               zapsaný spolek

Spisová značka:                                           L 76 vedená u Městského soudu v Brně

 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

TJ Sokol Ořešín z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

 

a)    Provozovala soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost a vytvářela pro ni materiální a organizační podmínky v oddílech stolního tenisu a pilatesu.V T.J. jsou 2 družstva stolního tenisu, které se zúčastní soutěže BREST, trenují 1-2x týdně. Dvě družstva žen cvičí Pilates 2x týdně a jedno družstvo 1x týdně. 

b)   Svojí činností pomáhala T.J. rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví. T.J. pořádala 17 veřejně prospěšných akcí (VPA), které jsou rozloženy po období celého roku.

c)     TJ provozovala a udržovala a opravovala vlastní sportovní zařízení - víceúčelové hřiště s možností hraní nohejbalu, volejbalu, futsalu, házené, košíkové a tenisu. V zimních měsících se hřiště mění na přírodní kluziště s osvětlením , mantineli a originálním napouštěním vody z přilehlého potoka. Kluziště má rozměry 56mx26m tj. kanadský rozměr, včetně zázemí.

d)   Dále T.J. provozuje starou budovu, ve které je umístěna herna stolního tenisu s 2.  stoly a místnost (kuchyňka) ve které je plánována posilovna. Nová budova je se starou budovou propojena a nachází se zde: bufet,sociální zařízení, šatny, kotelna pro plynový kotel s ústředním vytápěním a sklad přístupný z venku. Tento komplex vytváří jedinečné zázemí pro sportovce, návštěvníky, účastníky veřejně přístupných akcí i zázemí pro návštěvníky kluziště i hřiště.Za novou budovou je umístěna ještě betonová garáž pro uskladnění branek , dřeva na oheň pro pálení čarodejnic a uskladnění dalšího materiálu. Sezonní péči vyžaduje i sokolská loučka s ohništěm a přístřeškem pro kapely při pořádání koncertů hudebních skupin.

e)     Starostlivost vyžadují i dva rybníčky ,využívané při sportovním odpoledni k seznámení dětí i dospělých se základy vodáckého sportu a mohou sloužit i při výsviku základů windsurfinku.Tyto rybníčky se nacházejí již na katastrálním území Jehnic.

f)      Kromě provozování,udržování a opravování vyjmenovaných nemovitostí vytvářela T.J. možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných organizací a to sportovních i společenských.

g)   T.J.spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními , společenskými organizacemi , politickými stranami i, zájmovými skupinami i jednotlivci. Na př. SDH Brno-Ořešín, ČSSD Brno-Ořešín, SRZŠ Blanenská-Jehnice atd.

h)    Za účelem financování hlavní činnosti provozovala TJ Sokol Ořešín z.s. také vedlejší činnost. Ve sledovaném období měla organizace příjmy z pronájmu sportovních zařízení a pořádání VPA např. Pálení čarodejnic, Noční pochod, Pochod okolím Ořešína atd. T.J. se také obracela se žádostmi o podporu na MMB, JmK, ZMČ Brno-Ořešín, ale i na fyzické osoby a spřízněné organizace.

           

3) Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TJ Sokol Ořešín z.s. je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor T.J.. T.J. organizačně zahrnuje oddíly stolního tenisu a pilatesu. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Sokol Ořešín z.s.jako celku

 

Statutárním orgánem je:

Miloslav Hrnčíř, předseda

Statutárním zástupcem je:

Jiří Břenek, místopředseda  Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů

 

4) Členská základna                                                                                          

TJ Sokol Ořešínz.s.evidovala na konci sledovaného období 117 členů v následující struktuře:

Členové řádní (ČASPV) 65 členů, členové přidružení 52 členů(BTS)

 

Děti

(do 15 let)

Mládež

(od 15 do 18 let)

Dospělí

(nad 18 let)

Oddíl stolního tenisu

10

1

15

Oddíl pilatesu

0

0

29

Oddíl ZdrTV

0

 

0

Ostatní -CPP

0

0

36

 

5) Hospodaření organizace

T.J. Sokol Ořešín z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření +16442 Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

 

Příloha č 1.-Zpráva o hospodaření za rok 2018

Příloha č. 2.-Rozpočet na rok 2019

 

 

 

Sestavil

Miloslav Hrnčíř

Dne

4.3.2019