Stanovy - TJ Sokol Ořešín.pdf (84,1 kB)

Stanovy

 

Název organizace: TJ Sokol Ořešín, o.s.

Sídlo organizace: Drozdí 6, 621 00  Brno

 

  

Obsah:

I.     Základní ustanovení

II.     Poslání a úkoly

III.   Členství, práva a povinnosti členů

IV.    Členské a oddílové příspěvky, poplatky

V.      Disciplinární opatření a Smírčí komise

VI.    Orgány TJ Sokol Ořešín, o.s.

VII.   Společná ustanovení o volbách a usnášení se

VIII. Právní postavení a majetek

IX.    Ustanovení přechodná a závěrečná

 

STANOVY

 

I.

Základní ustanovení

 

1.  TJ Sokol Ořešín, o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, sdružuje členy tělovýchovné jednoty, která přijala společný název a společnou symboliku a dohodla se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.

2.  TJ Sokol Ořešín, o.s. působí zejména na území Brno - Ořešín, kde má své sídlo. Vzhledem k zapojení svých členů, ať jednotlivců nebo kolektivů, ve sportovních soutěžích nebo jiných tělovýchovných aktivitách českých sportovních a tělovýchovných svazů, a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti, je TJ Sokol Ořešín, o.s. organizací s působností na území ČR.

3.  Sídlem TJ Sokol Ořešín, o.s. je Brno - Ořešín, kde působí pod adresou TJ Sokol Ořešín, o.s., ulice Drozdí 6, 621 00 Brno. Současným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností je adresa M. Hrnčíř, Jasná 10, 621 00 Brno.

 

II.

Poslání a úkoly 

 

1.  TJ Sokol Ořešín, o.s. organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury, především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti.

2.  Za tím účelem a podle podmínek a zásad těchto Stanov plní zejména tyto hlavní úkoly:

a)  vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy a dalších forem tělesné kultury a pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany, zvláště pak mládež.

b) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad fair-play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury.

c) pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytváří pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a zejména pak přípravou školení trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů a jejich správným metodickým vedením.

d) vede své členy k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a k řádné životosprávě, jako nezbytných podmínek pro jejich účast ve všech formách tělesné kultury.

e) vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť sportovně nadanou mládež, avšak nikoliv na úkor či k tíži rozvoje masových nebo rekreačních forem tělesné kultury,

f) v souladu se svými zájmy rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti,

g) buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná zařízení, a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost,

h) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jejím vlastnictví nebo v užívání.

 

3.  Při plnění svých hlavních úkolů TJ Sokol Ořešín, o.s. zejména spolupracuje s ostatními TJ a SK, se sportovními a tělovýchovnými svazy na všech jejich stupních, jakož i jejich sdruženími nebo konfederacemi, jako např. ČSTV, ČASPV a dalšími jinými sportovními a tělovýchovnými organizacemi.

4.  TJ Sokol Ořešín, o.s., zejména v místě svého působení, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s orgány obce /zastupitelstvy MČ i města/, státními a družstevními podniky, jinými organizacemi, ale i s jednotlivci.

5.  TJ Sokol Ořešín, o.s. má charakter nepolitické spolkové organizace, která se zdržuje jakýchkoliv politických ambicí a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném životě a to nejen v místě svého sídla.

6.  Působení politických stran nebo prosazování jejich politických programů či koncepcí v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s. je nepřípustné.

 

 III.

Členství, práva a povinnosti členů

 

1.  Řádným členem TJ Sokol Ořešín, o.s. se může stát každá osoba starší 14 let, má-li českou státní příslušnost, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci či vyznání, která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly TJ Sokol Ořešín, o.s. a zaváže se dodržovat Stanovy TJ Sokol Ořešín, o.s.. 

2.  Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výboru TJ Sokol Ořešín, o.s. /dále jen výbor TJ/, přičemž členství vzniká schválením přihlášky výborem TJ a zaplacením členského příspěvku. Výbor TJ zajistí vystavení registračního průkazu.

3.  Předškolní a školní mládež do věku 14 let může získat žákovské členství za stejných podmínek, jako v článku III./2 těchto stanov, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonných zástupců.

4.  Osoba starší 14 let, která sice souhlasí či sympatizuje s posláním a úkoly TJ Sokol Ořešín, o.s., ale z různých důvodů nemůže či nehodlá se pravidelně a aktivně podílet na sportovní, tělovýchovné a jiné činnosti, může na základě své žádosti získat mimořádné členství v TJ Sokol Ořešín, o.s., které vzniká po schválení výborem TJ. Mimořádný člen nemá práva a povinnosti řádného člena.

5.  Kolektivními členy TJ Sokol Ořešín, o.s. mohou být jakékoliv jiné organizace, instituce či podniky, které chtějí přispívat k rozvoji sportu, tělovýchovy a jiných forem tělesné kultury v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s.. S kolektivním členem uzavírá smlouvu výbor TJ, ve které se podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.

6.  Cizí státní příslušník se může stát členem TJ Sokol Ořešín, o.s. výjimečně, a to na základě souhlasu členské schůze TJ Sokol Ořešín, o.s. /dále jen členská schůze TJ/, která též určuje individuální výši oddílového příspěvku. Člen - cizí státní příslušník nemá právo volit a být volen do orgánů TJ Sokol Ořešín, o.s., vztahují se na něj však ostatní práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov. Člen - cizí státní příslušník může být zařazen na soutěžní soupisku TJ Sokol Ořešín, o.s. jen za podmínek vydaných příslušným orgánem českých sportovních a tělovýchovných svazů.

7.  Základní práva řádných členů TJ Sokol Ořešín, o.s. jsou:

a)  účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s. a to za podmínek těchto Stanov a v případě účasti v soutěžích sportovních a tělovýchovných svazů, též za podmínek jejich Soutěžních řádů, pokud byly v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s. závazně přijaty formou sportovní registrace,

b)  účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,

c)  uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů TJ Sokol Ořešín, o.s., vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s.,

d)  požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů TJ Sokol Ořešín, o.s.,

e)  účastnit se jednání orgánů TJ Sokol Ořešín, o.s., jedná-li o jeho činnosti nebo chování,

f)  volit a být volen od 14 let do všech orgánů v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s.; za předsedu, místopředsedu, jednatele i hospodáře a za člena Smírčí a Kontrolní a revizní komise však může být volen jen člen starší 18 let, to samé platí i pro jmenování do funkce tajemníka.

 

8. Základní povinnosti řádného člena TJ Sokol Ořešín, o.s. jsou:

a)  svědomitě plnit úkoly vyplývající z těchto stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a z přijatých usnesení /rozhodnutí/ orgánů TJ Sokol Ořešín, o.s.,

b)  svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednotky TJ Sokol Ořešín, o.s., uvědoměle dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy,

c)  iniciativně se podílet na práci a činnosti TJ Sokol Ořešín, o.s. a řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech TJ Sokol Ořešín, o.s.,

d)  šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ Sokol Ořešín, o.s. k zabezpečení její činností a všemožně usilovat o její dobré jméno,

e)  řádně a včas platit členské a oddílové příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v TJ Sokol Ořešín, o.s., pokud tak o tom rozhodl příslušný orgán podle Stanov TJ Sokol Ořešín, o.s..

 

9. Řádné členství zaniká:

a) zrušením - vystoupením ze strany člena,

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností,

c) vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím,

d) úmrtím člena, respektive zánikem TJ Sokol Ořešín, o.s.

 

10. Mimořádné členství může zaniknout na základě jednostranného rozhodnutí jak ze strany výboru TJ, tak ze strany mimořádného člena, pokud se nedohodnou jinak.

11. Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě, nebo může být zrušeno na základě podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství.

 

IV.

Členské a oddílové příspěvky, poplatky

 

A. Členské příspěvky

1.  Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřské TJ Sokol Ořešín, o.s. jako celku, pro niž představují nedílnou součást finančních příjmů.

2.  Členské příspěvky stanoví výbor TJ a jsou závazné pro všechny členy TJ Sokol Ořešín, o.s.. Výši členských příspěvků určuje výbor TJ Řádem placení členských příspěvků a to s přihlédnutím k věku a sociálním podmínkám svých členů, které je povinen rozlišit podle následující stupnice:

a)  žactvo do 14 let a starobní /invalidní důchodci,

b)  učni, studenti a osoby v době jakékoli formy mateřské dovolené,

c)  ostatní řádní členové,

d)  mimořádní členové.

3.  Každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek do 30. dubna běžného roku a to pod možností sankce vyškrtnutí.

4.  Vyškrtnutí musí předcházet písemné upozornění ze strany výboru TJ s určením přiměřené náhradní lhůty /zpravidla 30 dní/ k doplacení členského příspěvku. Pokud tato určená náhradní lhůta marně projde bez aktivního jednání neplatícího člena, je výbor TJ oprávněn provést vyškrtnutí, o čemž písemně spraví člena, který tímto pozbyl všech svých práv a povinností vyplývajících z členství. Případné hmotně právní nároky tím nejsou dotčeny.

5.  Vybírání členských příspěvků zajišťuje výbor TJ, který také vede přehled stavu evidence placení členských příspěvků.

6.  V případě, že odvod členských příspěvků není řádně prováděn, musí výbor TJ přijmout neodkladně opatření k nápravě.

7.  Stane-li se TJ Sokol Ořešín, o.s. dobrovolným členem některého ze sdružení sportovních organizací, např. Českého svazu tělesné výchovy, může výbor TJ z důvodů technických, organizačních a ekonomických úspor s takovou organizací dohodnout tisk a distribuci jejich členských známek, jako svých vlastních pro svoji potřebu a to za poplatek nejvýše 5% z každé členské známky.

 

B. Oddílové příspěvky

1. Výši oddílových příspěvků stanoví na jednoho člena výbor TJ.

2.  Pokud člen TJ Sokol Ořešín, o.s. nezaplatí řádně a včas oddílové příspěvky, bude vyloučen ze sportovní činnosti TJ Sokol Ořešín, o.s..

3.  Oddílové příspěvky jsou součástí rozpočtu TJ Sokol Ořešín, o.s.. O jejich využití rozhoduje členská schůze TJ.

 

C. Poplatky

1.  Výbor TJ je oprávněn určit svým členům poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku TJ Sokol Ořešín, o.s., jako např. samostatné šatnové skříňky, nebo s užíváním náročnější sportovní výstroje a výzbroje v majetku TJ Sokol Ořešín, o.s.. Stanovený poplatek tohoto druhu vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s údržbou a provozem užívaného majetku a motivuje člena k hospodárnému zacházení s takovým majetkem.

2.  Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod a oprávnění, které byly spojeny s placením takového poplatku.

 

V.

Disciplinární opatření a Smírčí komise

 

1.  Za porušení Stanov TJ Sokol Ořešín, o.s., vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností, nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí ve svazových soutěžích nebo na akcích TJ Sokol Ořešín,o.s., mohou být jednotlivcům i kolektivům jako výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty.

2.  V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

a/ napomenutí

b/ důtka

c/ peněžitá pokuta

d/ zastavení závodní činnosti

e/ zákaz výkonu funkce

f/ odvolání ze soutěže

g/ vyloučení

3.  Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je povinen objektivně a spravedlivě rozhodovat.

4.  Proti rozhodnutí výboru TJ je odvolacím orgánem Smírčí komise. V disciplinárním řízení platí zásadně dvouinstanční postup, přičemž rozhodnutí orgánu druhé instance je konečné a nelze se proti němu odvolat . V případě rozhodnutí o vyloučení může člen využít právo se odvolat postupně k Smírčí komisi a členské schůzi TJ. Do konečného vyřízení jeho odvolání je však zbaven svých práv vyplývajících ze Stanov TJ Sokol Ořešín, o.s..

5.  Způsob projednávání věci v disciplinárním řízení, podmínky ukládání trestů a jejich vymezení stanoví Disciplinární řád, který vydává výbor TJ.

6.  Smírčí komise je voleným orgánem TJ Sokol Ořešín, o.s. pro vyřizování sporů mezi členy a mezi orgány TJ Sokol Ořešín, o.s., pokud tyto o to společně požádají, pokud není určeno v těchto stanovách jinak. Není-li určeno jinak v těchto stanovách, je rozhodnutí Smírčí komise konečné a závazné pro sporné strany.

7.  Smírčí komise je též odvolacím orgánem v disciplinárních řízeních. Bližší podmínky oprávnění a postupu Smírčí komise v těchto záležitostech stanoví Disciplinární řád.

 

 VI.

Orgány TJ Sokol Ořešín, o.s.

 

1.  Členové TJ Sokol Ořešín, o.s. vytvářejí tyto svoje společné orgány:

     a/ členská schůze TJ

     b/ výbor TJ

     c/ Smírčí komise

     d/ Kontrolní a revizní komise (KRK)

2.  Nejvyšším orgánem TJ Sokol Ořešín, o.s. je její členská schůze TJ, která je tvořena zasedáním řádných členů a jsou na ni přizváni také všichni ostatní členové. Členská schůze TJ se svolává zpravidla 1 x za rok. Svolání členské schůze TJ je nutno písemně oznámit alespoň 7 dní předem každému členu. Každý řádný člen má na členské schůzi TJ jeden hlas s právem rozhodujícím, ostatní členové mají hlas poradní.

3.  Pokud o svolání členské schůze TJ požádá předseda, výbor TJ, nebo také alespoň 1/6 všech členů starších 14 let, musí být svolána zpravidla předsedou nebo výborem TJ nejpozději do 40 dnů od takového podnětu ke svolání.

4.  Do výlučné pravomoci členské schůze TJ náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách TJ Sokol Ořešín, o.s., zejména pak:

     a/ rozhodnutí o změně názvu a symboliky TJ Sokol Ořešín, o.s.,

     b/ stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti,

     c/ schvalovat, rušit nebo měnit Stanovy TJ Sokol Ořešín, o.s., 

     d/ schvalovat nebo vydávat vnitřní směrnice a Řády pro činnost TJ Sokol Ořešín, o.s., pokud takto neučinil výbor TJ,

     e/ schvalovat platnost a působnost Směrnic ČSTV a ČASPV nebo jiných zastřešujících sportovních organizací v podmínkách TJ Sokol Ořešín, o.s., pokud tak neučinil výbor TJ,

     f/ volit a odvolávat předsedu, místopředsedu, hospodáře a další členy výboru TJ, dále pak předsedy Smírčí a Kontrolní a revizní komise a jejich členy,

     g/ schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, uzávěrku hospodaření a revizní zprávu,

     h/ rozhodovat o vyloučení člena k jeho odvolání,

     i/ rozhodovat o zrušení - zániku TJ Sokol Ořešín, o.s. vč. stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku.

5.  Výbor TJ koordinuje a zajišťuje činnost mezi zasedáními členské schůze TJ a při své práci se řídí Stanovami TJ Sokol Ořešín, o.s. a vnitřními příp. přijatými směrnicemi, přičemž postupuje podle schváleného plánu činnosti, rozpočtu a plánu práce výboru a v jejich mezích může činit příslušné ekonomické rozhodnutí. V čele výboru TJ stojí předseda, který výbor TJ svolává zpravidla 1 x za měsíc, není-li potřeba kratší, přičemž odpovídá za organizaci práce výboru TJ.

6.  Výbor TJ plní zejména tyto úkoly:

a/ připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti a rozpočtu pro členskou schůzi TJ,

b/ zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení členské schůze TJ,

c/ vede členy k co nejúčelnějšímu využívání přidělených finančních a materiálních prostředků, dbá o dosažení nejvyšších příjmů z vlastní činnosti,

d/ zajišťuje zpracování přehledů nezbytných statistických zjišťování, zvláště pak všech soc.ekonom. informací,

e/ zajišťuje řádné vedení evidence členské základny,

f/ zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organizacemi, jinými organizacemi a podniky a jednotlivci,

g/ zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu tělovýchovného zařízení a zařízení sloužícího k zajištění úkolů TJ Sokol Ořešín,o.s.,

h/ zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů TJ Sokol Ořešín, o.s.,

i/ schvaluje odměny /mzdy/ trenérů, cvičitelů a dalších členů realizačních týmů působících u jednotlivců či kolektivů zúčastněných na svazových soutěžích,

j/ k zajištění všech svěřených úkolů, které překračují rámec dobrovolného výkonu funkce, může schválit ustavení aparátu, do jehož čela jmenuje /vedoucího/ tajemníka TJ Sokol Ořešín, o.s., který řídí práci tohoto aparátu, jehož pracovníci jsou v pracovním nebo obdobném poměru vůči TJ Sokol Ořešín, o.s..

6.  Kontrolní a revizní komise

a/ je voleným orgánem členské schůze TJ pro provádění kontroly a přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci orgánu TJ Sokol Ořešín, o.s.,

b/ oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky, ale i pravidelné členy a to pro všechny případy, vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí nebo přijímat finanční nebo jiná plnění,

c/ každý je povinen na vyžádání Kontrolní a revizní komise jí poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je mají ve své dispozici, nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku kontroly,

d/ kontrola je zpravidla prováděna periodicky podle schváleného plánu, lze ji však provádět též namátkově,

e/ s výsledky svých kontrolních činností Kontrolní a revizní komise seznamuje především výbor TJ, celkové zprávy připravuje pro členskou schůzi TJ. Kontrolní a revizní komise je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření. Pokud je z kontrolních zjištění podezření ze spáchání trestného činu, je povinností Kontrolní a revizní komise i v průběhu kontroly na to upozornit příslušné orgány dle trestního řádu, pokud tak z jejího podnětu bez zbytečných průtahů neučiní výbor TJ,

f/ bližší podmínky upravující postup, průběh a závěry kontrolní činnosti upravuje Řád kontroly, který vydává výbor TJ.

  

VII.

Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

 

1.  Volba všech orgánů v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s. se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

2.  Volební období je čtyřleté, pokud volící orgán nerozhodne jinak. Stejnou funkci v jednom orgánu může funkcionář vykonávat nepřetržitě jen po dobu dvou funkčních období, nejdéle však 8 let, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

3.  Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina přítomných /řádných/ členů s hlasem rozhodujícím, přičemž zvoleni jsou ti kandidáti do volených orgánů TJ Sokol Ořešín, o.s., kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů   přítomných členů s hlasem rozhodujícím..

4.  Počet členů orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.

5.  Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se orgán doplnit kooptací až do výše 1/3 svých původních členů. Při kooptaci neplatí pravidlo o lichém počtu členů orgánu.

6.  Členové orgánů, kteří ztratili důvěru svých členů, nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí a to zejména závažným porušením Stanov TJ Sokol Ořešín, o.s., nedbalým výkonem funkce svěřené, či jednáním proti zájmům TJ Sokol Ořešín, o.s., machinacemi nebo jiným úmyslným jednáním poškozujícím majetkové zájmy TJ Sokol Ořešín, o.s. nebo její dobré jméno a sami neuznají za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členy. Právo odvolat člena jakéhokoliv orgánu má vždy členská schůze TJ.

7.  Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o činnosti orgánům, které je zvolili.

8.  V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení členské schůze TJ není přítomna nadpoloviční většina řádných členů, je členská schůze TJ usnášeníschopná v počtu přítomných.

9.  K platnosti usnesení členské schůze TJ je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů, přičemž je třeba písemně doložit, že byli pozváni všichni řádní členové. V případě usnesení o zániku TJ Sokol Ořešín, o.s. a vypořádání jejího majetku, je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční většiny řádných členů členské schůze TJ. 

Všechna usnesení při zasedání ostatních orgánů se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů orgánu, pokud není ve Stanovách TJ Sokol Ořešín, o.s. specielně určeno jinak.

10. Hlasuje-li se o přijetí usnesení či návrhu ve výboru TJ, pak předseda výboru má právo hlasovat jako poslední.

11. Člen Kontrolní a revizní nebo Smírčí komise nemůže být zvolen za člena jiného voleného orgánu a naopak, ledaže se po takové volbě výslovně vzdá jedné z neslučitelných funkcí.

12. Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěru.

13. V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu, musí příslušný orgán rozhodnout alespoň o pověření jednoho ze svých členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.

  

VIII.

Právní postavení a majetek TJ Sokol Ořešín, o.s.

 

1.  TJ Sokol Ořešín, o.s. je samostatnou nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou - je právnickou osobou. TJ Sokol Ořešín, o.s. může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat národního nebo jiného majetku, který jí byl smluvně předán do užívání, s právem hospodařit s ním jako s vlastním, s výjimkou práva zcizení.

2.  Za TJ Sokol Ořešín, o.s. jejím jménem jedná výbor TJ a to zpravidla prostřednictvím předsedy, místopředsedy, hospodáře a dalších členů výboru TJ.

3.  Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma /smlouvy všeho druhu všech právních odvětví/, pak se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje nejméně dvou podpisů. Právní úkon jménem TJ Sokol Ořešín, o.s. potvrzený předsedou TJ Sokol Ořešín, o.s. a dalším členem se považuje za platný.

4.  K podávání objednávek či jiných forem závazků, likvidovaných přes běžný účet TJ Sokol Ořešín, o.s. jsou nutné podpisy oprávněného člena výboru TJ a hospodáře.

5.  Před uzavřením pracovních smluv nebo dohod, konaných mimo pracovní poměr s trenéry a cvičiteli, je nutný předchozí souhlas výboru TJ - v neodkladném případě postačí souhlas předsedy TJ Sokol Ořešín, o.s..

6.  Přijímání pracovníků do pracovního poměru podléhá zásadně schválení výborem TJ. Bližší podmínky vzniku, změn a zániku pracovních nebo obdobných poměrů, kárné opatření upravuje Pracovní řád, který vydává a schvaluje výbor TJ.

7.  Majetek TJ Sokol Ořešín, o.s. tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdroje majetku TJ Sokol Ořešín, o.s. jsou:  

a/ členské a oddílové příspěvky a poplatky členů,

b/ příspěvky mimořádných a kolektivních členů,

c/ příjmy z tělovýchovné , sportovní a kulturní činnosti,

d/ příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

e/ příspěvky - dotace svazových orgánů na zajištění soutěží a sportu pro všechny,

f/ příspěvky - dotace sportovních organizací nebo státu na krytí ztráty provozu TVZ, na údržbu TVZ a na pořízení investic,

g/ příspěvky - podpory jiných organizací a jednotlivců,

h/ dary,

 i/ jiné příjmy.

8.  TVZ ve vlastnictví nebo užívání TJ Sokol Ořešín, o.s. může výbor TJ svěřit do správy oddílu pokud bude tento TJ Sokol Ořešín, o.s. ustaven.

9.  Hospodaření TJ Sokol Ořešín, o.s.:

a/ pro zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výbor TJ oprávněn zřídit pouze jedno stálé pokladní místo /pokladnu TJ Sokol Ořešín, o.s./ a 1 běžný účet u čs. peněžního ústavu,

b/ vznikne-li TJ Sokol Ořešín, o.s. devizová pohledávka, nebo získá povolení k zahraničně-obchodní činnosti s právem plného nebo částečného devizového inkasa, může výbor TJ za podmínek devizového zákona a zákona o bankách zřídit 1 devizový účet u příslušného peněžního ústavu,

c/ pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor TJ závazné obecně-právní předpisy.

10. Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá výbor TJ příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody. 

11. Výbor TJ je oprávněn nebo povinen, podle povahy příslušného /specielního/ zákona, vydávat směrnice k zajištění jeho uplatnění v rámci TJ Sokol Ořešín, o.s. pokud takové směrnice nepřijme jako své vlastní od sportovní organizace, kam se TJ Sokol Ořešín, o.s. sdružila.

  

IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

1.  TJ Sokol Ořešín, o.s. se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem Tělocvičná jednota Sokol Ořešín, která vznikla 25. ledna 1920.

2.  Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy, konaného dne 25. března 1990, se TJ považuje též za jednu z nástupnických organizací po ČSTV, a to v rozsahu majetkových práv a povinností, jak jsou evidenčně zachyceny v přísl. dokladech ke dni registrace.

3.  TJ Sokol Ořešín, vzniká jako právnická osoba na základě těchto stanov přípravným výborem a členskou schůzí TJ dne 16. 5. 1990 a dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o právu shromažďovacím a spolčovacím.

4.  Jakékoli změny a doplňky Stanov TJ Sokol Ořešín, o.s. spadají do výlučné pravomoci členské schůze TJ a nabývají závaznosti dnem registrace ve smyslu zákona.

5.  Členové TJ Sokol Ořešín, o.s. mající specielní oprávnění, jako např. trenéři, cvičitelé, rozhodčí nebo profesionální sportovci, se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do asociací či obdobných sdružení a to bez vlivu na jejich členství v TJ Sokol Ořešín, o.s..

6.  O změnách organizace, pod kterou TJ Sokol Ořešín, o.s. vykonává svou činnost, rozhoduje členská schůze TJ. Členství tohoto druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost TJ Sokol Ořešín, o.s. a zasahování této organizace do pravomocí TJ Sokol Ořešín, o.s. je nepřípustné. S orgány nadřízených složek spolupracuje výbor TJ především formou jednání a předkládáním výsledků hospodaření a to za účelem projednání různých forem pomoci, vč. poskytování příspěvků a dotací k zajištění činnosti TJ Sokol Ořešín, o.s..

7.  Změny v těchto stanových schválila členská schůze TJ na svém zasedání dne 18. 4. 2007 a jsou závazné dnem registrace.