Stanovy TJ Sokol Ořešín.pdf (178870)
S T A N O V Y
Tělovýchovné jednoty Sokol Ořešín, z.s.

____________________________________________________________

I.
Základní ustanovení

1.    Spolek s názvem TJ Sokol Ořešín, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou, kulturní  a vzdělávací činnost.

2.    Sídlem TJ je Drozdí 88/6, Brno – Ořešín, 621 00.

3.    TJ bylo přiděleno IČ: 44017561II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku


1.    Základním účelem a hlavní činností TJ je :

a)    provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b)    vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
c)    budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d)    vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
e)    hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f)    zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g)    dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2.    TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.


III.
Orgány TJ


1.    Orgány TJ jsou :

a)    Valná hromada jako orgán nejvyšší,
b)    výkonný výbor jako orgán výkonný,
c)    předseda jako orgán statutární,
d)    kontrolní komise jako orgán kontrolní.
2.    Valná hromada.

2.1.    Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena ze všech řádných členů TJ starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem TJ, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce s hlasem rozhodujícím (dále i jen účastníci valné hromady).

2.2.    Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou doručenou řádným členům (oprávněným voličům), její převzetí potvrdí řádný člen svým podpisem, nebo poštou na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.

2.3.    Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být doručena jak uvedeno v bodě 2.2 nejméně 7 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4.    Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 řádných členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 40 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5.    Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.    Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)    rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b)    rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c)    volba a odvolání členů výkonného výboru, ev. jejich uvolnění,
d)    volba a odvolání členů kontrolní komise, ev. Jejich uvolnění,
e)    rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
f)    určení hlavních směrů činnosti TJ, schvalování plánu činnosti TJ na další období,
g)    schválení výsledku hospodaření, schvalování rámcového rozpočtu na další období,
h)    schvalování zprávy KK
i)    schvalování zprávy o činnosti TJ za uplynulé období,
j)    schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
k)    schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
l)    rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

2.7.    Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8.    K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.    K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
2.10.    O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kteří jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11.    Zasedání valné hromady řídí pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12.    Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.


3.    Výkonný výbor

3.1.    Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2.    Výkonný výbor má počet členů stanovený podle velikosti členské základny na každé volební valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

3.3.    Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, místopředseda případně jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4.    Ze zasedání je předsedající povinen zajistit pořízení zápisu nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěru.

3.5.    Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.6.    Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.

3.7.    Výkonný výbor zejména:
a)    Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře, náčelníka, náčelnici a případně jiné funkcionáře,
b)    zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
c)    organizuje a řídí činnost TJ,
d)    schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
e)    rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně sportovních oddílů,
f)    připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
g)    dbá o hospodárné využívání a o údržbu, budování a zvelebování majetku TJ,
h)    zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
i)    rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
3.8.    Hospodaření TJ:
a)    pro zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výkonný výbor oprávněn zřídit pouze jedno stálé pokladní místo /pokladnu TJ Sokol Ořešín, z.s./ a 1 běžný účet u peněžního ústavu,
b)    pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor TJ závazné obecně-právní předpisy.

4.    Předseda

4.1.    Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2.    Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis a otisk razítka.

4.3.    V případě, že předseda z jakéhokoli důvodu nemůže TJ zastupovat, a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje TJ v rozsahu jednání statutárního zástupce místopředseda.

4.4.    Členové výkonného výboru zastupují TJ na základě zmocnění předsedy. Případní zaměstnanci TJ jednají v rozsahu jim stanovených pracovních úkolů, nebo na základě pověření předsedy TJ.

4.5.    Funkční období předsedy je čtyřleté.

5.    Kontrolní komise

5.1.    Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

5.2.    Kontrolní komise má tři členy Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3.    Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.

5.4.    Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ, oddílům a členům TJ.

5.5.    Kontrolu činnosti TJ provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6.    Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a)    kontrola hospodaření TJ,
b)    kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.

5.7.    Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.
Obecná ustanovení o volbách

1.    Volba všech orgánů v rámci TJ se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.
Ve volených orgánech se o usnesení hlasuje veřejně, nejlépe zvednutím ruky, pokud většina přítomných členů oprávněných hlasovat nepožaduje hlasování tajné. Volby členů volených orgánů probíhají zpravidla tajným hlasováním. Způsob voleb stanoví volební řády.

2.    Volební období je čtyřleté.

3.    Počet členů orgánu určuje před konáním volby volící orgán, vždy však musí být dodržen lichý počet členů zvoleného orgánu.

4.    Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení schválit per rollam (oběžníkem). Usnesení je v tomto případě platné, hlasuje-li pro jeho přijetí nadpoloviční většina všech členů příslušného orgánu. Jestliže bylo usnesením přijato rozhodnutí bez účasti některého z  členů příslušného orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Je-li přijaté usnesení odporováno, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrh odporoval, jeho odlišný názor.


V.
Členství

A)    Druhy členství

1.    Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2.    Členství se rozlišuje na:
a)    řádné
b)    přidružené
c)    čestné

3.    Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství a zaplacením členského poplatku. Žádost o řádné členství musí být podána v písemné podobě; toto neplatí v případě členství  čestného. Žádost o přidružené členství může být podána i ústně.

4.    Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

5.    O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství (ev. zákonným zástupcem). Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

6.    Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ a přispívat k  naplnění jeho účelu.

7.    O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

8.    Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

9.    O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

10.    Pokud žádá o členství právnická osoba, uzavře s ní výkonný výbor smlouvu, ve které zejména vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.

11.    TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí určený člen výkonného  výboru a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor a musí být v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona  č. 101/2000 a 89/2012 Sb..
Seznam členů je neveřejný a slouží výkonnému výboru pro evidenční a statistickou činnost. Odevzdáním přihlášky vyjadřuje člen  souhlas s evidencí svých osobních údajů v seznamu členů. Výjimkou je Prezenční listina valné hromady, na které je uveden seznam členů s hlasem rozhodujícím. Tento seznam může obsahovat pouze jméno a příjmení člena.

12.    Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ členem, a to v rámci plnění jejích povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

13.    Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány


B)    Členská práva a povinnosti

1.    Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2.    Členská práva, která přísluší všem členům:

a)    účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,
b)    být informován o činnosti TJ,
c)    účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d)    uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,
e)    účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f)    změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g)    ukončit kdykoli své členství.

3.    Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)    podílet se na řízení TJ,
b)    účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
c)    volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4.    Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)    podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,
b)    dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,
c)    plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
d)    šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno TJ.
e)    řádně a včas platit příslušné členské a příp. oddílové a jiné poplatky, jsou-li stanoveny.

5.    Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)    řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C)    Zánik členství

1.    Členství v TJ zaniká:

a)    vystoupením člena – písemným prohlášením s vlastnoručním podpisem,
b)    vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c)    vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
d)    úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právní osobnosti,
e)    zánikem TJ bez právního nástupce.

D)    Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.VI.
Oddíly

1.    Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.

2.    Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno, nebo podle věku.

3.    O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje výkonný výbor, který rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci TJ.

4.    Založení oddílu navrhuje alespoň 15 členů, kteří mají zájem o založení oddílu se zaměřením na určitou sportovní činnost.

5.    O zrušení oddílu rozhoduje výkonný výbor, který může být odůvodněn nečinností oddílu, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů TJ, případně jiným závažným důvodem. Návrh na zrušení oddílu může předložit i 3/5 členů oddílu.

6.    Členové oddílů si mohou ze svého středu zvolit zástupce (jednoho nebo více), který bude hájit jejich zájmy ve vztahu k výkonnému výboru TJ. Pokud takto neučiní, je jejich zástupcem cvičitel/trenér.

7.    Oddílové příspěvky jsou součástí příjmů TJ.VII.
Majetek  a hospodaření

1.    Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

a)    členské příspěvky a oddílové příspěvky,
b)    příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c)    příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické, kulturní a osvětové činnosti,
d)    příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
e)    dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
f)    dary

2.    Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3.    Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá výbor TJ příslušné pojistné smlouvy, např. pojištění movitého a nemovitého majetku, pokladní hotovosti, úrazové pojištění a pojištění pro případ odpovědnosti za škody.

4.    Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

5.    V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestli-že TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.


VIII.
Závěrečná ustanovení

1.    TJ Sokol Ořešín, z.s. se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem Tělocvičná jednota Sokol Ořešín, která vznikla 25. ledna 1920.

2.    Tyto stanovy TJ Sokol Ořešín, z.s. navazují na stanovy TJ Sokol Ořešín, o.s. registrované MV ČR pod spis. Zn. VSP/1-631/90-R dne 23. 5. 1990 a jejich pozdějším znění.

3.    Valná hromada zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

4.    TJ je začleněna do nástupce ČSTV, tj. v České unii sportu a organizačně zařazena v ČASPV.

5.    O změnách organizace, pod kterou TJ vykonává svou činnost, rozhoduje valná hromada. Členství tohoto druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost TJ a zasahování do pravomocí TJ je nepřípustné. S orgány nadřízených složek spolupracuje výkonný výbor TJ.

6.    Znění těchto stanov bylo schváleno na členské schůzi konané dne 19. 11. 2015 a nabývají účinnosti dnem jejich registrace u rejstříkového soudu podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.