INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) 


Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu


TJ Sokol Ořešín, z.s., Drozdí 6, 621 00 Brno, IČO: 44017561

(dále jen „Správce“),


je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje


 1. jméno a příjmení

 2. datum narození 

 3. adresu místa pobytu

 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 


Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 


Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 


Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 


Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • České asociaci Sport pro všechny, zapsaný spolek (dále jen ČASPV)

 • příslušnému regionálnímu centru Sport pro všechny (RCSPV) a krajské asociaci SPV

 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS 

 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., 

 • Výkonnému výboru ČASPV, z.s.

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy 


a to za účelem 

 • vedení evidence členské základny ČASPV,

 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, 

 • identifikace na soutěžích a vzdělávacích akcích

 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. 


Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, případně Osobních údajů mého dítěte


Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl) moje 


 1. fotografie

 2. videa

 3. zvukové záznamy

 4. sportovní výsledky 


za účelem 

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 

 • prezentace na webu, 

 • prezentace na sociálních sítích (např.: Facebook, Instagram, Twitter apod.), 

 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 


Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé 

 1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)

 2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)

 3. rodné číslo 


za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 


Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 


Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • České asociaci Sport pro všechny, zapsaný spolek (dále jen ČASPV)

 • příslušnému RCSPV a KASPV

 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS 

 • výkonnému výboru ČUS a výkonnému výboru ČASPV


Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení), 

 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, 

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 


Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 


V _______________ dne ___________ 

                                                         _______________________________________

        Jméno a Příjmení        rok narození           PODPIS 

                                                                      (hůlkovým písmem)              (u nezletilých podpis zákonného zástupce)