PROVOZNÍ ŘÁD

SPORTOVNÍHO AREÁLU

TJ Sokol Ořešín

Víceúčelové hřiště a kluziště

 

Vstupem do areálu víceúčelového hřiště a kluziště každý návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu, který slouží k dodržování platných předpisů k ochraně zdraví a bezpečnosti, a zavazuje se jej dodržovat.

 

1.Vstup do prostoru hřiště a kluziště je možný pouze v provozní době a to přes k tomu určený vchod.

2.Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů správce nebo provozovatele areálu a řídit se jimi.

3.Každý návštěvník vstupuje do prostoru sportovního areálu na vlastní nebezpečí a provozovatel neručí za odložené věci návštěvníků.

4.Správce nebo provozovatel sportovního areálu je oprávněn na nezbytně dlouhou dobu uzavřít kdykoli během dne hřiště a kluziště z důvodu technického servisu.

5.V prostoru areálu hřiště a kluziště je přísně zakázáno:

·Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů

·Vstup na plochu hřiště s jídlem a pitím, požívání alkoholu a jiných omamných látek, kouření

·Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená

·Vodit psy a jiná zvířata

·Vstup na hřiště s předmětem nebezpečným pro ostatní návštěvníky

·Ohrožování ostatních návštěvníků areálu nedbalým chováním nebo chování se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.

·Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost

6. Vstup do prostoru hřiště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor a může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

7. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.

8. Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci areálu.

9. V případě porušení tohoto provozního řádu si správce nebo provozovatel areálu vyhrazuje právo na vyloučení sportovce (návštěvníka hřiště) z prostoru areálu bez nároku na jakoukoli náhradu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník prostor areálu, jsou jej správci oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii či Policii ČR.

10. Návštěvníci kluziště z hokejkami musí dbát pozor na ostatní účastníky. Hra s hokejkami je dovolená pouze v zadní, oddělené části kluziště.

 

Škody a ztráty:

·Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

·Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.

·Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.

·Doporučujeme si nebrat na hřiště cenné věci a větší obnosy peněz.

·Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat správci, který provede zápis do knihy nálezů.

·Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením kluziště.

 

První pomoc, úrazy:

·Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přizvat ihned správce, který přivolá pomoc.

·Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách sportovního areálu odpovídá služba konající dozor – správce.

·Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce areálu).

·Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

·Lékárnička se nachází u správce konajícího službu a také v Sokolském bufetu.

 

Všeobecné ustanovení:

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního soukromého majetku.

 

Žádáme všechny návštěvníky, aby dodržovali všechna aktuálně platná protiepidemická opatření a taktéž splňovali aktuálně platné podmínky pro vstup na sportovní plochu a kluziště.
Žádáme všechny návštěvníky, aby dodržovali všechna aktuálně platná protiepidemická opatření a taktéž splňovali aktuálně platné podmínky pro vstup na sportovní plochu a kluziště.
 
 

Důležitá telefonní čísla:

Rychlá záchranná služba 155

Policie 158

Hasiči 150

Městská policie 156

 

Provozovatel:

TJ Sokol Ořešín, z.s.

Drozdí 6, 62100 Brno

 

Kontakt: Předseda TJ: 731 435 940