Provozní doba

6:00—22:00

Správce areálu

TJ Sokol Ořešín, z. s.

Drozdí 88/6

621 00 Brno

IČO: 44017561

tel: +420 731 435 940

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání                            112

Hasiči                                         150

Záchranná služba                       155

Policie                                         158

MČ Brno-Ořešín     +420 606 684 890

 

Návštěvní řád 

Volnočasový areál Rakovec

 
Vážení návštěvníci,
areál Rakovec slouží k využití volného času a odpočinku všech návštěvníků. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování návštěvního řádu.
Pobyt ve volnočasovém areálu Rakovec je na vlastní nebezpečí, děti do 10 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Za děti odpovídají jejich rodiče, popř. jiná odpovědná osoba. Vstup do areálu je
zdarma. Vodní dílo není přímo určeno ke koupání. Koupání je pouze na vlastní odpovědnost.

Vážení návštěvníci,

areál Rakovec slouží k využití volného času a odpočinku všech návštěvníků. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování návštěvního řádu.

Pobyt ve volnočasovém areálu Rakovec je na vlastní nebezpečí, děti do 10 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Za děti odpovídají jejich rodiče, popř. jiná odpovědná osoba. Vstup do areálu je zdarma. Vodní dílo není přímo určeno ke koupání. Koupání je pouze na vlastní odpovědnost.

 

Povinnosti návštěvníků:

1. Vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a případným pokynům zástupců TJ Sokol Ořešín či MČ Brno-Ořešín.

2. Pro veškerý provoz je nutno používat cest a travnatých ploch.

3. Řidiči dopravních prostředků s povolením vjezdu jsou povinni se po areálu pohybovat s maximální opatrností a maximální rychlostí 10 km/h.

4. Osobám mladším 10 let je přístup do areálu povolen v doprovodu dospělé osoby. Doprovod je po celou dobu pobytu za tuto osobu zodpovědný.

5. Skákání ze stavidla je zakázáno.

6. Návštěvníci jsou v areálu Rakovec povinni dodržovat osobní hygienu a čistotu všech míst a zařízení v areálu.

7. V celém areálu Rakovec se musí všichni návštěvníci pohybovat opatrně tak, aby předešli případnému úrazu.

8. K odpočinku a slunění jsou určeny travnaté pláže v areálu.

9. Návštěvníci jsou povinni uhradit škody a ztráty, které byly způsobeny jejich vinou na zařízení, inventáři a majetku ve správě areálu Rakovec či dalších návštěvníků.

10. Úraz, poranění a nevolnost je návštěvník povinen ohlásit zástupcům provozovatele či obsluze Sokolského bufetu, kteří mohou poskytnout první pomoc, případně přivolat lékařskou pomoc.

11. Lékárnička je umístěna v prostoru Sokolského bufetu a v budově sokolovny.

12. Na schodech do rybníka a na mokrém mole u hráze je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby se předešlo úrazům.

13. Návštěvníci jsou povinni střežit si a ochraňovat své cennosti a osobní věci proti znehodnocení a ztrátě. Za peníze, cennosti a osobní věci si každý návštěvník odpovídá sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

14. Návštěvníci jsou povinni dbát ochrany svého zdraví. Provozovatel volnočasového areálu Rakovec nenese odpovědnost za

škody a zranění, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu.

15. Sportovní areál, který je součástí areálu Rakovec, má samostatný provozní řád, který jsou povinni návštěvníci dodržovat.

16. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdá nálezce správci areálu, popřípadě obsluze Sokolského bufetu.

17. Pobyt ve volnočasovém areálu Rakovec může být odepřen osobám, které prokazatelně opakovaně narušily pořádek, bezpečnost a čistotu zařízení nebo jejichž chování bylo v rozporu s dobrými mravy.

18. Z volnočasového areálu Rakovec může být vykázán ten návštěvník, který přes napomenutí (upozornění) nerespektuje usta-

novení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zástupců TJ Sokol Ořešín či MČ Brno-Ořešín. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, pověřená osoba je oprávněna požádat o zákrok Městskou policii Brno, případně Policii ČR.

19. Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci obracet přímo na vedoucího areálu nebo správce areálu.

 

V celém areálu platí zákaz:

1. Poškozování a znečišťování všech prostor, zařízení a vybavení.

2. Stanování a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa, vždy musí být souhlas provozovatele areálu Rakovec.

3. Koupání psů (pro tyto účely je vyhrazen rybník Mates).

4. Vjezdu motorových vozidel, mimo vozidla s povolením vjezdu a dopravní obsluhu.

5. Odhazování odpadků mimo odpadkové koše.

6. Přemísťování pevného i mobilního zařízení.

7. Kouření mimo vyhrazená místa, která jsou označena.

8. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid.

9. Lézt na stromy a lámat větve.

10. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby.

11. Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

12. Polepovat či popisovat prostory areálu.

13. Vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek či osobám infekčním.

14. Vnášet do areálu předměty, které mohou způsobit zranění – nože, ostré předměty.

15. Trhat a poškozovat vysázenou zeleň.

16. Chodit po vysázených plochách mimo vyhrazené cesty.

17. Prát a čistit prádlo, stříhat vlasy a provádět holení.

18. Provozovat rybolov.

19. Provádět jakékoliv komerční, prezentační a propagační akce nebo činnosti bez povolení vedoucího areálu nebo jím určeného zástupce.

20. Rušit klid ostatních návštěvníků.

21. Koupat se bez plavek a pohybovat se nahý po areálu.

22. Vstupu do prostor, které jsou označené zákazovou značkou či bezpečnostní páskou.

23. Volného pohybu psů.

 

Návštěvní řád byl schválen usnesením zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, č. 16b, dne 6. 12. 2023.