PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 

TJ Sokol Ořešín

Víceúčelové hřiště

 
Vstupem do areálu víceúčelového hřiště každý návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu, který slouží k dodržování platných předpisů k ochraně zdraví a bezpečnosti, a zavazuje se jej dodržovat.
    1.  Vstup do prostoru hřiště je možný pouze v provozní době a to přes k tomu určený vchod.
    2.  Návštěvníci hřiště jsou povinni dbát pokynů správce nebo provozovatele areálu a řídit se jimi.
    3.  Každý návštěvník vstupuje do prostoru hřiště na vlastní nebezpečí a provozovatel neručí za odložené věci návštěvníků.
    4.  Správce nebo provozovatel sportovního areálu je oprávněn na nezbytně dlouhou dobu uzavřít kdykoli během dne hřiště, pro technický servis.
    5.  V prostoru areálu hřiště je přísně zakázáno:
    •  Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
    •  Vstup na plochu hřiště s jídlem a pitím, požívání alkoholu a jiných omamných látek, kouření
    •  Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
    •  Vodit psy a jiná zvířata
    •  Vstup na hřiště s předmětem nebezpečným pro ostatní návštěvníky
    •  Ohrožování ostatních návštěvníků areálu nedbalým chováním nebo chování se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
    •  Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost
    6.  Návštěvníci sportovního areálu jsou povinni dbát pokynů správce a řídit se jimi.
       7. Vstup do prostoru hřiště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor a může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
       8. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. 
       9. Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci areálu.
       10. V případě porušení tohoto provozního řádu si správce nebo provozovatel areálu vyhrazuje právo na vyloučení sportovce (návštěvníka hřiště) z prostoru areálu bez nároku na jakoukoli náhradu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník prostor areálu, jsou jej správci oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii či Policii ČR.
       
Škody a ztráty:
    •  Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
    •  Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
    •  Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
    •  Doporučujeme si nebrat na hřiště cenné věci a větší obnosy peněz.
    •  Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat správci, který provede zápis do knihy nálezů.
    •  Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením kluziště.
První pomoc, úrazy:
    •  Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přizvat ihned správce, který přivolá pomoc.
    •  Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách sportovního areálu odpovídá služba konající dozor – správce.
    •  Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce areálu).
    •  Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
    •  Lékárnička se nachází u správce konajícího službu.
 
Všeobecné ustanovení
Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního soukromého majetku.
 
Důležitá telefonní čísla:
Rychlá záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
Městská policie 156
 
Provozovatel:
TJ Sokol Ořešín, z.s.
Drozdí 6, 62100 Brno
 
Kontakt:
Správce: 604 991 965
Předseda TJ: 731 435 940PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU 
TJ Sokol Ořešín
Víceúčelové hřiště
 
Vstupem do areálu víceúčelového hřiště každý návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu, který slouží k dodržování platných předpisů k ochraně zdraví a bezpečnosti, a zavazuje se jej dodržovat.
    1.  Vstup do prostoru hřiště je možný pouze v provozní době a to přes k tomu určený vchod.
    2.  Návštěvníci hřiště jsou povinni dbát pokynů správce nebo provozovatele areálu a řídit se jimi.
    3.  Každý návštěvník vstupuje do prostoru hřiště na vlastní nebezpečí a provozovatel neručí za odložené věci návštěvníků.
    4.  Správce nebo provozovatel sportovního areálu je oprávněn na nezbytně dlouhou dobu uzavřít kdykoli během dne hřiště, pro technický servis.
    5.  V prostoru areálu hřiště je přísně zakázáno:
    •  Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
    •  Vstup na plochu hřiště s jídlem a pitím, požívání alkoholu a jiných omamných látek, kouření
    •  Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
    •  Vodit psy a jiná zvířata
    •  Vstup na hřiště s předmětem nebezpečným pro ostatní návštěvníky
    •  Ohrožování ostatních návštěvníků areálu nedbalým chováním nebo chování se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
    •  Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost
    6.  Návštěvníci sportovního areálu jsou povinni dbát pokynů správce a řídit se jimi.
       7. Vstup do prostoru hřiště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor a může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
       8. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. 
       9. Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci areálu.
       10. V případě porušení tohoto provozního řádu si správce nebo provozovatel areálu vyhrazuje právo na vyloučení sportovce (návštěvníka hřiště) z prostoru areálu bez nároku na jakoukoli náhradu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník prostor areálu, jsou jej správci oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii či Policii ČR.
       
Škody a ztráty:
    •  Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
    •  Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
    •  Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
    •  Doporučujeme si nebrat na hřiště cenné věci a větší obnosy peněz.
    •  Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat správci, který provede zápis do knihy nálezů.
    •  Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením kluziště.
První pomoc, úrazy:
    •  Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přizvat ihned správce, který přivolá pomoc.
    •  Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách sportovního areálu odpovídá služba konající dozor – správce.
    •  Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce areálu).
    •  Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
    •  Lékárnička se nachází u správce konajícího službu.
Všeobecné ustanovení
Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního soukromého majetku.
 
Důležitá telefonní čísla:
Rychlá záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
Městská policie 156
 
Provozovatel:
TJ Sokol Ořešín, z.s.
Drozdí 6, 62100 Brno
 
Kontakt:
Správce: 604 991 965
Předseda TJ: 731 435 940