Pravidla MTB

 
 

 

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA MTB XC

 

I.Licence a klasifikace (rozdělení) závodníků

 

 1. V souladu s generálními reglementy UCI se vydávají mezinárodní licence cestou členských cyklistických svazů v rámci UCI.
 2. Licence se vydává každoročně (nová pro každý kalendářní rok) pouze jedna jediná pro každého závodníka.
 3. Věková kategorie je dána rokem narození.
 4. Věková hranice pro účast v soutěžích „horských kol“, která je organizována pod patronací UCI – viz. 2019

UCI CYCLING REGULATIONS - PART 4 MOUNTAIN BIKE RACES § 2. Age categories and participation.

 1. Minimální věková hranice k účasti v soutěžích „horského kola", která je organizována pod patronací ČSC je 11 let. Pořadatel je oprávněn vypsat závody i pro závodníky mladší.
 2. Rozdělení věkových kategorií je toto:

 


Muži:

11 - 12 let žáci I. (*2008 - 2007)

13 - 14 let žáci II. (*2006 – 2005)

15 - 16 let kadeti (*2004 – 2003)

17 - 18 let junioři (*2002 – 2001)

19 - 22 let pod 23 (*2000 – 1997)

23 - 29 let elita       (*1996 – 1990) 30 - 70 let masters (*1989 a starší)


Ženy:

11 - 12 let žákyně I. (*2008 - 2007)

13 - 14 let žákyně II. (*2006 – 2005)

15 - 16 let kadetky     (*2004 – 2003)

17 - 18 let juniorky    (*2002 – 2001)

19 - 22 let pod 23       (*2000 – 1997)

23 - 29 let elita           (*1996 – 1990) 30 - 50 let masters                       (*1989 a starší)


 

 1. Názvy jednotlivých kategorií mohou být upraveny v rozpisech jednotlivých závodů: např. muži open, expert, apod….

 

8.Maratony

Závody v maratonu jsou určeny pro závodníky od 19 let. Pořadatel může vypsat i kategorii Junioři, ale pouze na trati do maximální vzdálenosti 60 km. Závod, který má však méně jak 60 km se nazývá půlmaraton. Delší závody nejsou pro kategorie Junior vhodné!

 

Označení kategorií:

 

Pro přehlednost a v rámci sjednocení vypisovaných kategorií při závodech v maratonu doporučujeme pořadatelům používat toto označení jednotlivých kategorií:

 

Muži:

 


17 - 18 let junioři

19 - 29 let elita

19 - 29 let muži open

30 - 39 let masters 1

40 - 49 let masters 2

50 - 59 let masters 3

60 - a více masters 4


MJ

ME        závodníci pouze s licencí ČSC nebo s licencí jiného státu MH        závodníci bez licence

M30 M40 M50 M60


 

Ženy:

 

17 - 18 let juniorky                     ŽJ

19 - 29 let elita                            ŽE                                                     závodnice pouze s licencí ČSC nebo s licencí jiného státu 30 - 39 let masters 1         Ž30

40 - 49 let masters 2                 Ž40

50 - a více masters 3                 Ž50

 

 1. Pro věkovou hranici kategorie masters, může být závodníkovi této kategorie povoleno závodit v kategorii elita, musí si vybrat tuto kategorii při přihlášení.

 

 1. Aby mohl závodník startovat v některém národním a mezinárodním závodě, je třeba, aby se prokázal řádnou a platnou licencí ČSC. Výjimkou jsou kategorie open a dětské kategorie (Žáci I. už licenci mít musí) Výjimkou jsou regionální závody, kdy si pořadatel určí nutnost licence. Tito závodníci mohou startovat bez licence pouze v závodech Cross-Country/Marathon Českého poháru. Pro účast na MČR XCO/XCM je nutná platná licence ČSC ve všech vypsaných kategoriích (kategorie Expert nemá MČR).

 

II.Všeobecné zásady

 

1.Základní ustanovení

 

 1. Právo uspořádat soutěže horských kol mají kluby a oddíly, které jsou členy ČSC, fyzické osoby, právnické osoby, sportovní kluby a oddíly, které se zavážou dodržovat tento Soutěžní řád.

 

 1. Pořadatelé, kteří mají zájem o zařazení termínu závodů do kalendáře soutěží na příští rok, musí zaslat potřebné údaje (termín závodu, typ závodu a přesnou adresu pořadatele) pracovníkovi Komise MTB ve svém kraji nebo přímo na adresu komise MTB/ČSC nejpozději do konce ledna následujícího roku.

 

 1. Pořadatelé zajímající se o pořádání mezinárodních závodů, mistrovství ČR a závodů Českého poháru, přihlásí svůj nárok na příští rok nejpozději do konce června běžného roku u Komise MTB ČSC.

 

 1. Mezinárodní, mistrovské a soutěže Českého poháru horských kol svěřuje Komise MTB jednotlivým pořadatelům na základě jejich žádosti a jejich souhlasu s organizačními podmínkami.
 2. Bude-li pořadatel požadovat zařazení závodu do mezinárodního kalendáře UCI, zaplatí poplatek, jehož výši určí každoročně ČSC.

 

 1. Výše startovného pro držitele platných licencí při závodech horských kol zapsaných v kalendáři soutěží MTB není omezena.

 

 1. Závody nahlášené do kalendáře jsou závazné. Odřeknutí vypsaného závodu se musí provést nejpozději 14 dnů před termínem závodu a to stejným způsobem jako vypsání závodu (t.j. oznámením všem složkám, jímž bylo oznámeno vypsání závodu). Ve výjimečných případech, kdy je nutno závod zrušit v době kratší než 14 dnů před zahájením závodu, je pořadatel povinen oznámit zrušení závodu všemi dostupnými prostředky pozvaným složkám. Veškeré finanční ztráty spojení s odřeknutím závodu uhradí pořadatel.

 

 1. Pořadatel závodu musí vypracovat rozpis soutěže a nejméně 8 týdnů před jejím konáním zaslat tento rozpis Komisi MTB ČSC na e-mailovou adresu: josef.dlohos@gmail.com. Komise MTB deleguje na každý závod minimálně hlavního rozhodčího a po dohodě s pořadatelem i sekretáře závodu.

 

1.9.Rozpis závodu musí obsahovat:

 • název soutěže
 • kategorie, pro které je soutěž vypsána
 • přesné místo konání s adresou pořadatele
 • výšku startovného
 • datum konání, čas startu, čas zahájení soutěže
 • termín uzávěrky přihlášek
 • další potřebné údaje

 

 1. Pořadatel je oprávněn požadovat další poplatek za zvláštní služby. Tyto služby musí být podrobně rozepsány v rozpisu.

 

 1. Startovné a výtěžek z jiných služeb patří pořadateli, pokud není rozpisem nebo smlouvou stanoveno jinak. Startovné bude vráceno pouze v případě, že se soutěž nebude konat.

 

 1. Všichni účastníci a pořadatelé závodů horských kol v České republice jsou povinni dodržovat platný Soutěžní řád 2019 pro závody horských kol.

 

 1. Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.

 

 1. Doporučujeme organizátorům závodů, aby účastníky závodů pojistili proti úrazu.

 

 1. Komise MTB ČSC je oprávněna provádět případné úpravy v ustanovení tohoto Soutěžního řádu podle aktuálního vývoje v českém MTB hnutí.

 

2.Vybavení - výstroj

 

 1. Vedoucí závodníci ČP MTB XCO kategorií Elita, U23, Expert, Ženy, Junioři, Kadeti, Juniorky, Žáci a Žákyně mají možnost v každém závodě startovat v dresu vedoucího jezdce (bude-li vypsán). Pro umístění a počet reklamních nápisů na sportovním obleku závodníka platí předpis STK ČSC o reklamě.

 

 1. Povinné nošení ochranné plné přilby má zásadní platnost. Přilby, které se používají při soutěžích a v průběhu tréninkového procesu, musí být schválené a musí odpovídat bezpečnostním normám odsouhlasenými příslušným cyklistickým svazem. Tyto přilby musí sloužit k ochraně hlavy.

 

 1. Vybavení závodníků pro závody ve sjezdu je uvedeno v Soutěžním řádu horských kol 2019 - sjezd

 

 1. Závodníci nesmí používat kola (přední i zadní) o průměru větším než 29 palců.

 

 1. Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

 

 1. Závodníci nesmí během závodů používat žádné radiokomunikační nebo elektronické zařízení (vysílačky, rádio apod.) Filmování během závodu pomocí jakéhokoliv záznamového média spadá pouze pod schválení hlavní rozhodčí, ředitele závodu a technického delegáta. Pořizovat záznam je tedy možné pouze se souhlasem výše uvedených. V případě nesplnění podmínky může hlavní rozhodčí udělit trest nebo diskvalifikaci. Jezdci jsou zodpovědní za upevnění kamery, aby předcházeli jakémukoliv nebezpečí nebo možnosti zdranění sebe nebo ostatních účastníků závodu (text editován 1.03.19)

 

 1. Všechna horská kola, použitá v závodech MTB musí být poháněna pouze lidskou silou. Během MTB závodů je zakázáno používání na trati elektrokol, a to i během tréninku. Toto pravidlo platí take pro doprovod. (1.03.19)

 

3.Tratě pro horské kolo

 

 1. Tratě pro horská kola jsou dána lesními cestami, stezkami v lesích nebo na polích, na cestách s udusaným povrchem nebo šotolinou. Úseky tratě dlážděné nebo s asfaltovým povrchem nesmějí překročit limit 15% celkové délky tratě.

3.2.Start a cíl

 

 1. Startovní a cílová čára musí být kolmé na jízdní dráhu v místě startu a dojezdu. Tyto čáry musí přetínat celou šířku jízdní dráhy a musí být viditelně označeny.

 

 1. Při hromadných startech musí být trať v prostoru startu široká minimálně 6 m. Úsek před startovní čárou musí být minimálně 50 m dlouhý a úsek jízdní dráhy za startovní čárou musí být minimálně 100 m dlouhý a to v rovinatém nebo mírně stoupajícím terénu. Načež se jízdní dráha může postupně zužovat, ale musí být umožněn plynulý průjezd závodníků.
 2. Při dojezdech závodů s hromadným startem musí být trať v prostoru cíle široká minimálně 4 m, a to v délce 50 m před cílovou čárou a 20 m za cílovou čárou v rovinatém nebo mírně stoupajícím terénu.

 

 1. Start i cíl musí být situovány na trati bez překážek, které by mohly být příčinou pádu nebo náhlého nárazu.

 

 1. Cílová čára by měla být signalizována panelem ve vzdálenosti minimálně 100 m před cílovou čárou.

 

 1. Při závodech ve sjezdu musí být jízdní dráha v prostoru startu široká minimálně 1,5 m a v prostoru cíle minimálně 5 m.

 

 1. Za cílovým prostorem musí být prostor pro brždění v délce cca 50 m.

 

 

3.3.Trať

 

 1. Trať závodu musí být bez jakýchkoli neplánovaných a neoznačených překážek, které by mohly ohrozit bezpečnost závodníků.

 

 1. Tratě pro sjezd a cross-country musí být v případě konání společných závodů odděleny.

Pokud nelze tuto podmínku splnit, není povolen trénink ani závod na společném úseku tratí ve stejnou dobu.

 

 1. Trať musí být vyznačena příslušnými značkami v souladu s tímto Soutěžním řádem (viz. Příloha I.) a každý km trati musí být označen značkou udávající počet km do cíle. Symboly a šipky nejlépe černé na fluorescentním žlutém panelu nebo bílém panelu, 40x20 cm ne výše než 1,5 m nad zemí, umístěné vpravo od trati (jen označení odbočení vpravo na levé straně). Každé stanoviště pomocného traťového rozhodčího musí být viditelně označeno číslem pro lepší orientaci složek záchranné služby i sboru rozhodčích. Tyto čísla musí být následně zanesena i na mapě závodu.

 

3.4.Pomocné služby

 

 1. Organizátor soutěže může rezervovat pro závodníky prostor v průběhu jejich přípravy na soutěž. Pořadatel musí zajistit předstartovní prostor pro závodníky a jejich doprovod (boxy), oddělený od diváků zřetelným označením. Do tohoto prostoru mají přístup pouze závodníci se startovními čísly a maximálně jeden člen doprovodu pro jednoho závodníka. Z předstartovního prostoru musí být vyznačen oddělený přístup do prostoru startu.

 

 1. Přijímací a kontrolní prostor rozhodčích závodu bývá zpravidla v blízkosti startu a cíle.

 

 1. Sekretariát je uzavřený a krytý prostor, který je vyhrazen pro organizátory závodu.

 

 1. Organizátor je povinen naplánovat takový bezpečnostní systém, který zaručí pomoc ve všech bodech tratě v nejkratším čase.

 

 1. Pokud organizátor naplánuje na trati závodu občerstvovací stanoviště, musí je řádně označit a musí o nich včas informovat závodníky.

 

 1. Na závodní dráhu mají přístup pouze vozidla nezbytně nutná z pohledu organizace závodu, bezpečnosti a telekomunikačních potřeb.

 

4.Popis funkčních úkolů

 

 1. Ředitel závodu - Koordinuje organizaci závodu, kontroluje dostatečný počet personálu na jednotlivých stanovištích potřebný pro zdárný průběh závodu. Je povinen se přesvědčit, že tréninky a soutěž proběhnou v souladu s bezpečnostními předpisy (tj. bez překážek či jiných závad). Poskytuje potřebné materiály a vybavení nutné pro zdárný průběh závodu.

 

 1. Hlavní rozhodčí HR - Zodpovídá za vše, co se týká vlastního závodu na dané trati. Sleduje rozhodčího na startovní čáře, pomocné rozhodčí rozmístěné na trati, cílové rozhodčí, sekretáře závodu a pracovníky, kteří zpracovávají výsledky závodu. Hlavním úkolem HR je dohlížet na striktní dodržování platných pravidel v kterémkoli okamžiku závodu. Zejména pak v průběhu neobvyklých situací, při kterých by mohlo dojít k porušení platných pravidel a předpisů. Spolupracuje s ředitelem závodu z pohledu realizace jemu svěřeného mandátu. Při udílení trestů diskutuje s rozhodčími rozmístěnými po trati a v případě potřeby i s cílovými rozhodčími. Přijímá protesty a reklamace závodníků.

 1. Technický delegát - Komise MTB ČSC - předseda Jury d’appel - Pro závody Českého poháru a mistrovství ČR lze delegovat Komisí MTB ČSC technického delegáta, který musí provést předběžnou inspekci tratě, startu a cíle, před prvním tréninkem závodníků, poté podá hlášení hlavnímu rozhodčímu, zda je trať v přípustném stavu. Spolupracuje s ředitelem závodu a s předsedou sboru rozhodčích.

V případě, že technický delegát není, plní jeho funkci hlavní rozhodčí.

 

 1. Sekretář závodu - Zaznamenává jméno, věk, kategorii, číslo licence a startovní číslo závodníků, kteří se přihlašují ke schválenému závodu. Po skončení lhůty k předložení přihlášek závodníků vyvěsí sekretář startovní listiny závodníků v prostoru vykázaném pro závodníky a kopii předá startérovi, rozhodčím, kteří hodnotí výsledky a též hlasateli. To vše před zahájením soutěže. Určuje pořadí závodníků na startovní čáře při závodech jednotlivců. Při realizaci úkolů, kterými byl pověřen, spolupracuje sekretář závodu s ředitelem závodu.

 

 1. Rozhodčí v kanceláři závodu – Spolupracuje se sekretářem závodu, kontroluje licence, vydává startovní čísla, kontroluje prohlášení.

 

 1. Cílový rozhodčí - Cílový rozhodčí potvrzuje pořadí dojezdu závodníků do cíle. Další minimálně 1 rozhodčí (pro každou kategorii) registruje pořadí při dojezdu závodníků do cíle.

 

 1. Rozhodčí na startu - Startér svolává závodníky a prověřuje jejich přítomnost, kontroluje jestli závodníci používají kolo a výstroj v souladu s platnými předpisy.

 

 1. Pomocní rozhodčí rozmístění po trati - Jejich stanoviště je na strategických místech tratě s

tím, že dohlížejí na dodržování platných pravidel ze strany závodníků a bezpečnost jak závodníků, tak i diváků. Konzultují s hlavním rozhodčím otázky týkající se případných porušení pravidel. Pomocní rozhodčí musí být o výkonu své funkce řádně poučeni a zřetelně a jednotně označeni. Musí být vybaveni píšťalkou.

 

 1. Časoměřič - Časoměřič kontroluje čas výkonu každého závodníka. Spolupracuje s oficiálními pracovníky při startu a dojezdu závodníků do cíle. V případě, že v závodě bude používáno pravidlo 80%, určuje ve spolupráci s HR čas pro 80% a na místě 80% odvolává závodníky z tratě, zapisuje si jejich číslo a čas.

 

5.Identifikace závodníků

 

 1. Při prezentaci budou závodníkům předány organizátorem startovní číslapřípadně i tabulka se startovním číslem. Číslo a tabulku si závodníci musí připevnit podle instrukcí rozhodčího závodu.

 

 1. Tabulka se startovním číslem musí mít minimální výšku 10 cm a nesmí být větší než 18x18 cm. Číslice na tabulce musí mít minimální výšku 8 cm a minimální tloušťku písma 1,5 cm.

 

 1. Pouze organizátor má právo umístit reklamní text na startovním čísle a na tabulce.

 

 1. Plocha na tabulce se startovním číslem, která je vyhrazena pro reklamní účely, může být maximálně 8 cm vysoká.

 

 1. Startovní číslo a tabulka musí být dobře čitelné.

 

 1. Startovní čísla, případně číslo, musí mít závodníci umístěna na zádech a připevněna po obou stranách. Další umístění je na přední straně závodního kola.

 

 1. Pořadatel závodů zodpovídá za číselnou identifikaci závodníků v průběhu těchto závodů.

 

 1. Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat. Výjimky mohou být dány hlavním rozhodčím a to pouze v případě, že tabulka se startovním číslem překáží v ovládání kola.

 

6.Soutěže

 

 1. Klasifikace závodů v ČR

 

Kategorie:

A: mistrovství ČR

B: České poháry a mezinárodní závody zapsané v mezinárodním kalendáři UCI C: ostatní vybrané závody pod patronací ČSC

D: etapové závody

E: všechny ostatní soutěže.

 

Organizační poplatky za zápis do kalendáře MTB jsou každoročně stanoveny Komisí MTB. Organizátor mezinárodní soutěže zaručuje odpovědnost civilních účastníků vůči třetí osobě.

 

 

7.Typy závodů

 

 1. Cross-Country (XC)
  1. Cross-country Olympic: XCO je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede několikrát na okruhu dlouhém minimálně 4-6 km. Délka trvání závodu je různá podle kategorií. Viz cross-country/marathon, I.4.

 

 1. Cross-country Marathon: XCM je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede na okruhu dlouhém minimálně 60 km a maximálně 160 km.

 

 1. Cross – country Půlmarthon (½ XCM) je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede na okruhu dlouhém maximálně do 60 km.

 

 1. Cross-Country Point-to-point (XCP) je jednorázový terénní závod o minimální délce 25 km se skupinovým startem nebo startem jednotlivým zpravidla z jednoho místa do druhého.

 

 1. Kriterium – Short circuit – Short track (XCC) Start a cíl musí být ve stejném místě. Trať nesmí být delší, než 2 km s dobou trvání závodu 20 – 60 min. Přírodní a/nebo umělé překážky jsou pouze v případě, pokud byly předem schváleny technickým delegátem, nebo hlavním rozhodčím.

 

 1. Cross-country Eliminator (XCE) je společný krátký, dynamický vyřazovací závod otevřený pro všechny závodníky. Délka trati musí být mezi 500 – 1000 m. Trať musí být 100% sjízdná. Možnost vytvoření přírodních či umělých překážek (schody, stromy, mosty, dřevěné konstrukce…). Trať byměla mít jednokolejné úseky s možností vyhnutí a s maximálně jedním otočením ne více než o 180 stupňů. Startovní a cílový prostor musí být oddělen.

 

 1. Cross-country Časovka (XCT)

 

 1. Cross – country štafeta (XCR)

 

 1. Etapové závody (XCS) Kombinovaný závod sdružuje více disciplín, které následují po sobě tentýž den nebo v průběhu několika dní. Každá etapa má vítěze a součet nejlepších výsledků určuje vítěze kombinovaného závodu. Délka etapového závodu je minimálně 3 a více dní.

 

 1. Sjezd (DHI) je závod jednotlivců na čas. Závod se jede z místa startu do místa cíle položeného v nižší nadmořské výšce. Trať sjezdu smí obsahovat max. 3% tratě dlážděné nebo s asfaltovým povrchem a měla by celá vést dolů. Minimální délka tratě může měřit 1,5 km, maximální délka tratě 3,5 km. Maximální doba závodu ve sjezdu je 5 min.

 

 1. Fourcross (4X) je závodem čtveřice závodníků. Závod probíhá na jedné společné trati. Vítězem je nejlepší závodník určený sérií vyřazovacích jízd.

 

 1. Enduro – Závod obsahuje několik spojení volných a měřených úseků. Časy dosažené ve všech měřených úsecích se budou sčítat do celkového času.

 

7.10.Ostatní typy závodů

 

Dále je možno organizovat tyto závody:

 1. Pump track (PUM)
 2. Alpine snowbike (ALP)
 3. E-Mountain bike (E-MTB)
 4. trial (1.03.19)

 

8.Průběh soutěží

 

 

 1. Předběžné činnosti

 

 1. Prezentace závodníků probíhá v kanceláři závodu, kde závodník předkládá vlastnoručně podepsané prohlášení, platnou řádně podepsanou licenci ČSC, případně potvrdí elektronickou přihlášku a elektronické prohlášení vyzvednutím čísla. Jestliže má rozhodčí pochybnosti o totožnosti závodníka, má právo vyžádat si k nahlédnutí doklad k jejímu ověření (OP, ŘP, CP). Pokus o start na cizí licenci bude potrestán zastavením činnosti majiteli licence na daný kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že na prohlášení závodník svým podpisem stvrzuje účast v závodu na vlastní nebezpečí, jde o právní doklad zásadního charakteru. Nemůže-li se závodník prokázat platnou licencí ČSC z důvodů jejího odcizení, ztráty nebo jiného důvodu její nedostupnosti (zapomenutí), bude mu uznán náhradní doklad o jejím vlastnictví:
  • v případě odcizení - potvrzení od orgánů Policie ČR o ohlášení krádeže licence (ne však starší 3 dnů) jinak potvrzení mateřského oddílu o vlastnictví licence pro daný rok a kopie žádosti o duplikát s čitelným podpisem funkcionáře oddílu a razítkem oddílu.
  • v případě ztráty - potvrzení mateřského oddílu o vlastnictví licence pro daný rok včetně čísla licence a kopie žádosti o duplikát s čitelným podpisem funkcionáře oddílu a razítkem oddílu.
  • v případě nedostupnosti - faxová kopie (oboustranná) s datem prezentace k závodu.
  • pokud ještě nemá závodník platnou licenci na rok 2019 zhotovenou ČSC a je pouze v procesu žádosti o vydání licence, nemůže mu být umožněn start v daném závodě. (1.03.19)

 

 1. Zjistí-li závodník do pokynu startéra „Minuta do startu" ztrátu značení, nebo defekt bránící mu v odstartování do závodu (a to jak na kole, tak na výstroji), má právo zvednutím ruky a zvoláním

„DEFEKT" přivolat HR a vyžádat si časový limit k odstranění závady: - při opravě značení dle potřeby rozhodčích - v ostatních případech 2 minuty

K opravě defektu smí využít pomoci doprovodu. Oprava končí uplynutím časového limitu 120 vteřin, kdy doprovod musí okamžitě opustit startovní prostor.

Časový limit měří HR, jeho průběh ohlašuje po 10 vteřinách odpočítávání 120, 110........................................................................................... 0. Tohoto práva smí

jezdec využít pouze jednou v závodě.

 

 1. Startovní listina je zveřejněna před startem závodu a obsahuje kategorii, typ závodu,

vzdálenost, hodinu startu a v případě potřeby startovní pořadí. Startovní listina musí být autorizována sekretářem závodu a podepsána HR.

 

 1. Plánek trati musí být vyvěšen před startem závodu, případně může každý závodník tento plánek obdržet při přihlášení k závodu. Zároveň se musí každý závodník seznámit s rozpisem daného závodu.

 

 1. Před vlastním závodem je organizátor povinen zpřístupnit závodníkům trať za účelem

tréninku. Při oficiálním tréninku je nutno mít kolo označeno číslem na daný závod, doprovod tabulkou na řidítkách, která jej opravňuje vstupu na trať. Případné změny na trati v posledních chvílích před startem, musí být závodníkům dány organizátorem na vědomost na startovní čáře.

 

 1. Trénink - pořadatel musí umožnit závodníkům trénink na trati min. 24 hodin před startem závodu. Po celou dobu konání závodů není povoleno trénovat na trati! Je přísně zakázáno jakkoliv využívat trať na vlastní trénink, pokud probíhá závod. Tento přestupek bude trestán viz článek 9/Tresty.

 

 1. Do předstartovního prostoru jsou závodníci povinni se dostavit minimálně 15 minut před startem. Pokud se závodník osobně neprezentuje při vyvolání svého startovního čísla a jména, nemá nárok na určené místo na startovní čáře a na čáru bude povolán až jako poslední. Výjimku může stanovit pouze hlavní rozhodčí. Závodníci jsou svoláni a vyzváni ke startu rozhodčím odpovědným za start závodu, t.j. startérem. Před vlastním startem jsou všichni závodníci připraveni na startovní čáře. Závodníci se na startovní čáře řadí z levé strany doprava, neurčí- li hlavní rozhodčí jinak.

 1. Před startem je startérem oznámen čas 5, 3, 2, 1 minuta, 30 a 15 vteřin do startu. Po posledním oznámení může startér závod kdykoliv odstartovat. Po vyhlášení 3 minut do startu smí v prostoru startu být přítomen pouze startér a jeho pomocníci. Porušení tohoto pravidla může být podnětem k udělení trestu. Závod se startuje buď startovacím zařízením, písknutím píšťalkou nebo startovací pistolí (výstřel pouze do země).

Při mezinárodním závodě startér dává povel ke startu v oficiálním jazyce UCI, t.j. ve francouzštině nebo angličtině.

Před startem závodu s hromadným startem, bude natažena páska nad startovní čarou, za kterou se budou závodníci řadit podle určeného pořadí. Páska bude stažena ze startovní čáry 30 vteřin před startem závodu.

Startér může označit start za neplatný v případě, že by někteří závodníci byli zvýhodněni oproti ostatním. O opakování startu může rozhodnout pouze HR.

 

 

8.2.Soutěž

 

 1. Závodník musí projet trať a vzdálenost, která byla stanovena před startem soutěže. Závod bývá zpravidla ukončen po projetí vedoucího závodníka cílem. Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil.

 

 1. Závodník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému závodníkovi. Jestliže závodník opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je povinen se vrátit na trať mezi stejnými dvěma značkami, kde trať opustil. Pokud tak neučiní, nebo se vrátí v jiném místě, bude ze soutěže diskvalifikován. (1.03.19)

 

 1. Chůze, běh nebo jízda mimo vyznačenou trať, bez zjevného úmyslu návratu na trať dle bodu

8.2.2. nebo činnost mimo vyznačenou trať, která není v souladu se Soutěžním řádem, je důvodem k diskvalifikaci.

 

 1. Závodník nesmí v žádném případě přijmout jakoukoliv technickou pomoc mimo vyznačenou zónu během závodu od kohokoliv, včetně soupeře. Výjimkou je dovolená technická pomoc mimo zónu pouze mezi závodníky stejného týmu, kteří závodí ve stejném závodě a to jen v případě výměny součásti jízdního kola, nikoliv celého kola. Není dovoleno vyměňovat rám jízdního kola. Závodník musí protnout cílovou rovinu s vlastním kolem (rámem) a číslem.

 

 1. Závodník smí měnit kolo (bicykl) pouze mezi jednotlivými etapami etapového závodu.

 

 1. Závodník se nesmí vyjadřovat hrubými slovy, projevovat se hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a zejména vůči oficiálním představitelům. Závodník musí dodržovat platné cyklistické předpisy.

 

 1. Závodník musí prokázat občanskou etiku v každé situaci. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o to tento závodník požádá.

 

 1. Závodník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trati. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. Z těchto důvodů se zakazují skleněné láhve.

 

 1. Jestliže závodník z jakéhokoliv důvodu odstoupí ze závodu, je povinen nahlásit tuto skutečnost rozhodčím v cíli. V případě zranění závodníka přechází tato povinnost na zástupce týmu.

 

 

8.3.Zakázané látky

 

Závodník nesmí být pod vlivem drog a látek uvedených na listině UCI jako zakázané dopingové látky.


 

9.Tresty

 

Podpora soupeře, nečestná dohoda mezi závodníky různých družstev, poskytnutí pomoci závodníkovi jiného družstva, neuposlechnutí rozhodčího, případně provinění se v bodech uvedených níže Soutěžního řádu je důvod pro udělení trestu nebo (v případě opakování téhož provinění) vyloučení ze závodu.

 

 

9.1.Penalizace

Jakákoliv penalizace může podle povahy spáchané chyby vyvolat jeden nebo více trestů níže uvedených:

 • slovní napomenutí
 • peněžní tresty (min. 500, - Kč)
 • časové tresty (časové posunutí startu)
 • změna místa v řazení na startu
 • diskvalifikace ze závodu (DSQ)

 

 1. V případě, že jde o přestupek závodníka, musí předseda sboru rozhodčích informovat závodníka o uložení trestu. V případě, že HR nemůže z jakékoliv příčiny závodníka, který se provinil, informovat, musí o uložení trestu informovat oficiálního představitele dotyčného závodníka.

 

 1. V případě, že jde o přestupek funkcionáře, rozhoduje o trestu předseda sboru rozhodčích, u závodů vyšší kategorie Komise MTB ČSC.

 

 1. Překážení v závěrečném spurtu proti předpisovému chování vůči jiným závodníkům s úmyslem překážet, zkracovat trať nebo se dát nahradit jiným závodníkem a puštění řidítek oběma rukama při závěrečném stísněném spurtu v cílové rovince, je důvodem k vyloučení ze závodu.

 

 1. Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů a diváků, jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění je závodník vyloučen ze závodu. Přestupky vážného charakteru mohou být důvodem k zastavení činnosti.

 

 1. Výměna úderů mezi závodníky navzájem, s oficiálními představiteli, organizátorem nebo diváky, má za následek vyloučení ze závodu a z pořadí. Provinění závažnějšího charakteru mohou být důvodem k zastavení činnosti závodníka.

 

 1. Závodník je povinen nosit oficiální identifikaci (startovní číslo a tabulku), kterou obdržel od pořadatele při prezentaci, a to bez jakékoliv změny, přidání reklamního textu či obrázku. Nedodržení tohoto paragrafu může být důvodem vyloučení ze závodu.

 

 1. Cizí technická pomoc (kromě pomoci od spolujezdce) mimo určený prostor, výměna kola, zásobování proti předpisu a jakákoliv pomoc od diváků je důvodem pro vyloučení závodníka ze závodu.

 

 1. Závodník nesmí být diskvalifikovaný v průběhu závodu, pokud dojde k porušení pravidel, panel rozhodčích se dohodne a HR bude o této skutečnosti informovt závodníka po skončení závodu ve výsledkové listině, a to s odůvodněním diskvalifikace. (1.03.19)

 

 1. Zavěšení na oblečení soupeře, tahání nebo postrkování soupeře, být tažen nebo postrkován jiným závodníkem, opírat se nebo vyvolávat podporu soupeře, nečestná dohoda mezi závodníky různých družstev, poskytnutí pomoci závodníkovi jiného družstva je důvodem pro udělení trestu nebo (v případě opakování téhož provinění) vyloučení ze závodu.

 

 1. Jeden přestupek může mít za následek udělení více trestů. O druhu a výši uděleného trestu rozhodne HR. O uděleném trestu je HR povinen informovat závodníka nebo zástupce oddílu osobně a take ve výsledkové listině, a to s udáním konkrétníh penalizace, případně diskvalifikace. V případě udělení peněžitého trestu je závodník povinen uhradit určenou částku nejpozději do 30 minut po oznámení HR v kanceláři závodu. Jestliže tak neučiní, nebude v závodě klasifikován a jeho jednání bude považováno za další přestupek proti pravidlům se všemi důsledky. (1.03.19)

 

10.Protesty

 

 1. Každý závodník, který se domnívá, nebo má výhrady vůči rozhodnutí rozhodčích, či jednání jiných účastníků závodu, má právo se proti takovému jednání odvolat - podat protest. Oznámení o protestu musí učinit okamžitě, jak je to možné, s ohledem na průběh závodu, nejpozději však po projetí cílem a to nejprve ústně HR. Do 30 minut pak písemně (na tiskopise ČSC, který obdrží v kanceláři závodu od sekretáře) s vkladem 500,- Kč do rukou HR. Platnost podaného protestu je podmíněna předložením platné licence osobou podávající protest. HR rozhodne o protestu bez odkladu po zjištění všech potřebných podkladů. V případě neoprávněného protestu vklad propadá ve prospěch ČSC. V opačném případě je vklad vrácen.

 

 1. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

 

 1. Rozhodující výklad pravidel a Soutěžního řádu MTB při závodech přísluší HR.

 

 

CROSS COUNTRY/ MARATON

 

 

I.Základní ustanovení

Cross-Country Olympic – XCO

 

 1. Cross-Country Olympic (XCO) je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede několikrát na okruhu dlouhém minimálně 5 – 8 km. Délka trvání závodu je různá podle kategorií.

 

 1. Trať závodu musí být 100% sjízdná bez ohledu na terén a počasí.

 

 1. Pro závody jsou předepsány takové vzdálenosti, aby čas závodu vyhovoval následující tabulce (časy jsou v hodinách a minutách):

 

XCO:

minimum

maximum

Žákyně I.+ II.

0.15

0.20

Žáci I. + II.

0.20

0.30

Kadetky

0.20

0.30

Kadeti

0.35

0.45

Junioři

1.00

1.15

Juniorky

1.00

1.15

Muži pod 23

1.15

1.30

Ženy pod 23

1.15

1.30

Elita muži

1.20

1.40

Elita ženy

1.20

1.40

Masters + Expert

0.45

0.55

 

 

Časy jsou platné pro čas vítěze.

 

 1. Délka trati Olympijského závodu Cross-Country/XCO by se měla pohybovat mezi 4 km až 6 km na jedno kolo.

 

 

Cross-Country Maraton – XCM

 

 1. Cross-Country Maraton (XCM) je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede na okruhu dlouhém minimálně 60 km a maximálně 160 km.

 

 1. Pro závody jsou předepsány takové vzdálenosti, aby čas závodu vyhovoval následující tabulce (časy jsou v hodinách a minutách):

 

XCM:

minimum

maximum

Elita muži

4.00

5.00

Elita ženy

4.00

5.00

 

Časy jsou platné pro čas vítěze.

 

 1. Půlmaraton (½ XCM) je jednorázový terénní závod se skupinovým startem, který zahrnuje hlavní rysy soutěže horského kola. Závod se jede na okruhu dlouhém maximálně do 60 km.

 

Cross-Contry Point-to-Point (XCP)

 

 1. Cross-Contry Point-to-Point (XCP) je jednorázový terénní závod o minimální délce 25 km se skupinovým startem nebo startem jednotlivým zpravidla z jednoho místa do druhého.

 

 

 

Kriterium - Short track (XCC)

 

 1. Kriterium je závod s hromadným startem, jehož trať má formu smyčky. Délka okruhu je maximálně 5 km a zahrnuje hlavní rysy tratě pro horské kolo tj. Stoupání, sjezdy, polní cesty a překážky, které mohou být umělé. Okruh se jede několikrát. V závislosti na bezpečnost je max. Povolený počet závodníků najednou 80.

 

 

II.Značení a bezpečnost na trati

 1. Trať musí být vyznačena příslušnými značkami v souladu s tímto Soutěžním řádem (viz. Příloha I.).

 

 1. Každý km trati musí být označen značkou udávající počet km do cíle. Symboly a šipky, nejlépe černé na fluorescentním žlutém panelu, 40x20 cm, by měly být umístěné ne výše než 1,5 m nad zemí, vpravo od trati (jen označení odbočení vpravo na levé straně).

 

 1. Značka musí být umístěna vždy 10 m před a za křižovatkou, špatný směr cesty označen X.

 

 1. Nebezpečné sjezdy na trati musí být označeny patřičným počtem šipek dle obtížnosti trati (viz. Příloha I.)

 

 1. Překážky na trati, jakými jsou např. zídky, pařezy, stromy, musí být řádně obaleny molitany, žíněnkami, či jiným materiálem, který nezasahuje do průjezdnosti trati, nebo označeny sprejovou výraznou barvou.

 

 1. Na místech, kde trať vede podél srázu, je nutné umístit bezpečnostní sítě s oky menšími 5 cm x 5cm.

 

 1. Dřevěné můstky a rampy musí být pokryty neklouzavým materiálem (koberec, drátěné pletivo nebo protiskluzová barva). Použití drátěného pletiva je možné pouze v případě, že můstku či rampě nepředchází sjezd.

 

 

 

III.Start a cíl

 1. Startovní a cílová čára musí být bezpodmínečně viditelně označené a kolmé na jízdní dráhu v místě startu a dojezdu. Tyto čáry musí přetínat celou šířku jízdní dráhy a musí být viditelně označeny.

 

 1. Při hromadných startech musí být trať v prostoru startu široká minimálně 6 m. Úsek před startovní čárou musí být minimálně 50 m dlouhý a úsek jízdní dráhy za startovní čárou musí být minimálně 100 m dlouhý a to v rovinatém nebo mírně stoupajícím terénu. Načež se jízdní dráha může postupně zužovat, ale musí být umožněn plynulý průjezd závodníků.

 

 1. Při dojezdech závodů s hromadným startem musí být trať v prostoru cíle široká minimálně 4 m, a to v délce 50 m před cílovou čárou a 20 m za cílovou čárou v rovinatém nebo mírně stoupajícím terénu.

 

 1. Start i cíl musí být situován na trati bez překážek, které by mohly být příčinou pádu nebo náhlého nárazu.

 

 1. Minimálně 100 m před cílovou čárou a 50 m za cílovou čárou musí být umístěny bariéry po obou stranách trati.

 

 1. Cílová čára by měla být signalizována panelem ve vzdálenosti minimálně 100 m před cílovou čárou.

 

 

IV.Občerstvovací zóny

 1. Občerstvení je možno podat závodníkům pouze na označených místech nejlépe společně s technickou pomocí.

 

Občerstvovací zóna:

 • pro XCO 2 zóny
 • pro XCM alespoň 3 zóny i více
 • zóna musí být označena, očíslována, oddělena od diváků (vstup hlídá rozhodčí nebo pořadatel)
 • polévání závodníků je od jakékoliv osoby zakázáno, polévat se může jen sám závodník, pokud na rozpravě není řečeno jinak.

 

 1. Občerstvovací zóny musí být umístěny na rovných, nebo mírně stoupajících úsecích trati a mohou být rozděleny do dvou částí:
 • Týmy – pro jezdce týmů
 • Neutrální – část zabezpečená pořadatelem závodu.

 

 1. Pro závody může být určena akreditace pro vstup do zóny, akreditace budou vydávány na schůzce manažerů týmů
 • na 3 závodníky jeden člen doprovodu.

 

 1. Občerstvovací zóny musí být dostatečně široké a dlouhé tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi jezdci. Zóny musí být označeny a odděleny od diváků. Každá zóna může být kontrolována min. jedním rozhodčím. Během občerstvení nesmí dojít k žádnému fyzickému kontaktu mezi doprovodem a závodníkem. Toto bude považováno za nedovolenou technickou pomoc. Láhev s vodou nesmí být umístěna do nosiče na kolo, musí být podána pouze do rukou závodníka. Polévání závodníků vodou je zakázáno. Závodník může polít pouze sám sebe. Je výslovně zakázáno polévat vodou jakoukoliv část kola. Závodník se nesmí otočit na trati a vracet se zpátky do zóny. Otočení závodníka v zóně během jízdy je však povoleno. Závodník nesmí svým otočením brzdit ostatní závodníky nebo způsobit nehodu. Výměna brýlí je povolena jen v občerstvovací nebo technické zóně.

 

 1. Zóna musí být řádně ohrazena igelitovou nebo jinou páskou a označena začátek - konec. V každé zóně budou minimálně 2 pořadatelé a minimálně 1 rozhodčí. Je zakázáno běžet vedle závodníka vzóně.

 

 1. Přijetí občerstvení mimo určenou zónu, nebo od neoznačeného doprovodu (v zóně) je důvodem k vyloučení závodníka ze závodu. Jestliže pořadatel občerstvovací zónu neurčil, je občerstvení povoleno po celé délce trati.

 

 1. S ohledem na stísněné podmínky v občerstvovací zóně je stanovena následující zásada pro podání občerstvení: do zóny má přístup pouze oprávněná osoba, která musí být řádně a viditelně označena.

 

 1. V občerstvovací zóně je zakázáno:
 • běhat
 • cokoliv házet závodníkovi, nebo navzájem mezi členy doprovodů
 • pokládat v podávací části zóny předměty na zem
 • ohrožovat svým chováním bezpečnost závodníků
 • kouřit

 

 1. Za dodržování pravidel v občerstvovací zóně odpovídá určený rozhodčí. Jeho pokyny jsou pro všechny, kteří se v občerstvovací zóně nachází, závazné. Za porušení pravidel má rozhodčí právo udělit trest, v případě závažného nebo opakovaného přestupku dotyčného vykázat, a to bez možnosti náhrady dalším členem doprovodu. Členové občerstvovacích týmů se mohou v zóně střídat. Jsou však povinni to nahlásit rozhodčímu.

 

 

V.Technická pomoc – mechanická depa

 1. Při závodě je povolena technická pomoc v mechanickém depu za následujících podmínek:

 

 • oprava nebo výměna jakékoliv části kola kromě rámu
 • výměna celého jízdního kola není povolena, závodník musí dojet do cíle se stejnou tabulkou a se startovním číslem na řídítkách jaký měl na startu
 • technická pomoc je povolena pouze v zóně občerstvovací/technické pomoci
 • náhradní součástky a nářadí musí být připraveny v zóně
 • opravy a výměny mohou být provedeny závodníkem samotným, za pomoci člena stejného týmu (závodícího ve stejném závodě), týmového mechanika nebo neutrálního mechanika (pokud je určen)
 • mimo zónu je povolena pomoc pouze mezi závodníky, kteří jsou členy stejného týmu (a závodí ve stejném závodě)
 • závodníci mohou vézt s sebou náhradní díly či nářadí, které neohrozí ostatní nebo je samotné

 

 1. Místo pro technikou pomoc schvaluje hlavní rozhodčí společně s technickým delegátem Komise MTB.

 

 1. Závodníci se nesmí vracet po trati zpět do mechanického depa. V případě, že závodník takto učiní, bude ze závodu diskvalifikován.

 

 

VI.Bezpečnost

1.Pomocní rozhodčí rozmístění po trati

Jejich stanoviště je na strategických místech tratě s tím, že dohlížejí na dodržování platných pravidel ze strany závodníků a bezpečnost jak závodníků, tak i diváků. Konzultují s hlavním rozhodčím otázky týkající se případných porušení pravidel. Pomocní rozhodčí musí být o výkonu své funkce řádně poučeni a zřetelně a jednotně označeni. Musí být vybaveni píšťalkou, na sjezdových závodech také žlutými a červenými praporky.

 

2.První pomoc

 

 • Zdravotní službu zajišťují minimálně dva zdravotníci a jeden sanitní vůz. Všichni členové zdravotní služby musí být viditelně a jednotně označeni.

 

 • Zdravotní služba musí být přítomna po celou dobu oficiálního tréninku a závodu, po dobu nepřítomnosti zdravotníků a po dobu nepřítomnosti sanity musí být závod přerušen.

 

 • Stanoviště zdravotníků musí být viditelně označeno a umístěno v takovém místě trati, kde mají přehled o dění na celé trati a odkud mohou bez prodlev zakročit v kterémkoliv místě trati. Pořadatel oznámí umístění zdravotní služby na schůzce se závodníky.

 

 • Doporučuje se, aby měl zástupce zdravotníků radiové spojení s ředitelem závodu a hlavním rozhodčím.

 

3.Doprovod na motocyklu

 

V průběhu závodu jede doprovod na motorce před prvním a za posledním závodníkem. Nesmí ohrozit svým chováním bezpečnost závodníků na trati.

 

 

 

VII.Průběh závodu

1.Trénink

 

Pořadatel musí umožnit závodníkům trénink na trati před startem závodu. V žádném případě nesmí trénink probíhat v průběhu konání závodu jiné kategorie. V průběhu závodu musí být trať absolutně volná.


 

2.Řazení na startu

Řazení na startu upravuje Rozpis soutěže na daný rok.

 

Pokud se jakéhokoliv závodu bude účastnit Olympijský vítěz, Mistr Světa nebo Mistr Evropy (vč. ostatních cyklistických disciplín), má tento závodník/ce absolutní přednost při řazení na startu závodu

 

3.Klasifikace

 

Závodníci, kteří odstoupí v průběhu závodu, tj. závod nedokončí, budou mít uvedeno ve výsledkové listině DNF (Did not finish). Za závod neobdrží žádné body.

 

Závodníci, kteří jsou předjeti o kolo, dokončí kolo závodu, ve kterém byli předjeti a poté budou staženi ze závodu v tzv 80% zóně, tj. místo vyhrazené pro stahování závodníků. V průběhu závodu může hlavní rozhodčí rozhodnout o stažení závodníků ze závodu, kteří mají pomalejší než 80% čas vedoucího závodníka. Ve výsledkové listině budou tito závodníci uvedeni v pořadí, ve kterém byli staženi ze závodu, s počtem nedokončených kol.

 

4.Schůze organizátora

 

Vždy večer před závodem (přesné místo a čas bude upřesněno v rozpisu závodu) proběhne informativní schůzka za účasti ředitele závodu, pořadatelů a hlavního rozhodčího, kde budou všichni účastníci závodů seznámeni s podrobnostmi organizace závodů. Na schůzku budou mít přístup maximálně 2 zástupci jednoho klubu. Od účastníků schůzek může pořadatel a HR vyžadovat platnou licenci ČSC.


 

 

ELIMINATOR (XCE)

 

 

I.Základní ustanovení

 

 1. Cross-country Eliminator (XCE) je společný vyřazovací závod otevřený pro všechny závodníky s platnou licencí v kategoriích: Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky, Junioři, Juniorky, Elita/U23 muži i ženy. Ve vybraných kategoriích i bez licence. Ke startu v pohárovém závodě XCE nebude požadována licence ČSC u kategorií Žáci, Žákyně a muži Masters. Pro účast na MČR je nutná platná licence ČSC ve všech vypsaných kategoriích. Závodníci bez licence nemohou získat titul mistra republiky.

 

 

 1. Tento Soutěžní řád vychází z pravidel pro disciplínu Cross-country Eliminator (XCE), vydaných Světovou cyklistickou unií UCI, která dále doplňuje a upravuje dle potřeb a specifik závodů pořádaných na území České republiky. Pravidla UCI se použijí v původním znění pro řešení takových situací, které tento Soutěžní řád neupravuje.

 

 1. Závodníci musí absolvovat kvalifikační jízdu. Na základě této kvalifikace postoupí do hlavního závodu.

 

 

II.Trať

 

 1. Okruh trati pro cross-country eliminator musí být v rozmezí 500 až 1000 metrů a zahrnuje přírodní nebo umělé překážky.

 

 1. Trať musí být označena dle pravidel a soutěžního řádu pro okruhové závody horských kol. viz Příloha I.

 

 1. Trať by měla mít jednokolejné úseky s možností vyhnutí a s maximálně jedním otočením ne více než o 180 stupňů. Místo pro start a dojezd do cíle musí být odděleno, aby bylo možné zkrátit závodní program.

 

 1. Překážky, jako jsou stromy, schody (nahoru/dolů), skoky, mosty nebo dřevěné konstrukce, jsou povoleny.

 

 

III.Organizace soutěže

 

 1. V kvalifikaci musí startovat minimálně 5 jezdců v kategorii, v opačném případě je závod zrušen. Kompletní program, kvalifikace, rozjížďky a finálové jízdy se uskuteční v jednom dni. Kvalifikace se jede formou individuálního startu na jeden závodní okruh ve vhodných časových intervalech.

 

 1. Do vyřazovacích rozjížděk postupuje dle časů z kvalifikace nejlepších 32 jezdců (8x4) nebo 36 jezdců (6x6). Pokud v kategorii startuje méně než 32 jezdů, jsou rozjížďky adekvátně k tomu zúženy

 

 1. V případě že dojde mezi jezdci ke shodnému času nebo výsledku během kvalifikačního kola, je jejich pořadí určeno dle aktuálního pořadí v ČP XCO. V případě, že jezdci nejsou v pořadí ČP XCO, je jejich pořadí z kvalifikace určeno losem.

 

 1. Startovní čísla pro závod zůstávají stejná po celou dobu závodu.

 

 1. V kvalifikaci startují jezdci v pořadí dle registrace od nejnižšího startovního čísla, případně dle pořadí ČP XCE.

 

IV.Hlavní závod

 

 1. Hlavní závod se skládá z eliminační rozjížďky, ve které jsou sestaveny skupiny jezdců.

 

 

 1. Pořadí startů:
  • osmifinále
  • čtvrtfinále
  • semifinále
  • malé finále
  • velké finále

 

 1. Úmyslný kontakt se soupeřem formou vytlačení, tahání nebo jiné prostředky, které způsobí zpomalení, pád a opuštění trati je zakázán a má za následek diskvalifikaci ( DSQ ). Tresty a penalizace pro závod XCE se řídí platnými všeobecnými pravidly, konkrétně odstavec II. Všeobecné zásady, bod 9. Soutěžního řádu horských kol ČSC.

 

 1. Po uvážení může sbor rozhodčích sesadit pořadí jezdce v dané rozjížďce, které neodpovídá jeho zařazení dle závodu.

 

 1. Jezdci, kteří jsou DNF, DSQ nebo DNS v semifinále nepostupují do malého finále.

 

 1. Konečná klasifikace soutěže je sepsána v následujícím pořadí:
 1. Všichni jezdci v pořadí z velkého finále, s výjimkou jezdců DSQ .
 2. Všichni jezdci v pořadí malého finále, s výjimkou jezdců DSQ .
 3. Jezdci DNF nebo DNS v semifinále.
 4. Klasifikace ostatních jezdců je určena dle dosaženého času z kvalifikace,

 

 1. V každé z výše uvedených skupin se jezdci DNF zařazují před DNS. V případě více jezdců DNF nebo DNS rozhoduje čas kvalifikace.
  • Jezdci DNF, nebo DNS v první rozjížďce hlavního závodu jsou uvedeni bez klasifikace.
  • Jezdci DSQ v hlavním závodu jsou uvedeni bez klasifikace.
  • Jezdci, kteří nepostoupili z kvalifikace, jsou uvedeni v konečné klasifikaci.

 

 1. V případě DSQ budou další jezdci posunuti v pořadí až v konečné klasifikaci (například v případě DSQ ve velkém finále bude vítěz malého finále zařazen na čtvrté místo v celkové klasifikaci).

 

 

V.Ostatní ustanovení

 

 1. Startovní pozice musí být jasně vyznačeny. Jezdci jsou řazení vedle sebe, každý samostatně do své startovní pozice.

 

 1. Jezdci si v každé rozjížďce mohou vybrat svou startovní pozici dle pořadí z kvalifikace. Jezdec s nejnižším časem z kvalifikace má právo první volby.

 

 1. Držitel dresu Mistra světa, Mistra republiky nebo vedoucího závodníka Českého poháru jepovinen v tomto dresu startovat v celé soutěži.

 

DOWNHILL

 

 

I.Základní ustanovení

 1. Sjezd (DH) je závod jednotlivců na čas. Závod se jede z místa startu do místa cíle položeného v nižší nadmořské výšce.

 

 1. Tento Soutěžní řád vychází z pravidel pro disciplínu sjezd, vydaných Světovou cyklistickou unií UCI, která dále doplňuje a upravuje dle potřeb a specifik závodů pořádaných na území České republiky. Pravidla UCI se použijí v původním znění pro řešení takových situací, které tento Soutěžní řád neupravuje.

 

 1. Pro závody ve sjezdu jsou povoleny pouze jízdy jednotlivých závodníků na čas. Vítěz závodu je určen nejlepším časem z finálové jízdy. Finálové jízdě předchází jízda kvalifikační (semifinálová) při MČR povinný měřený trénink.

 

 

 

II.Trať

 

 1. Trať sjezdu smí obsahovat max. 3% tratě dlážděné nebo s asfaltovým povrchem a měla by celá vést směrem z kopce dolu. Minimální délka tratě může měřit 1,5 km, tj. celkový čas jízdy 2 min., maximální délka tratě 3,5 km, celkový čas jízdy 5 min.

 

 1. Trať musí být označena po celé své délce z obou stran plastikovou páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě.

 

 1. V úsecích trati, kde je to nezbytné pro zachování bezpečnosti, je nutno použít ochranné balíky slámy, matrace apod. Tato opatření nesmí omezit sjízdnost trati. Kolíky, které vytyčují závodní trať, nesmí být kovové a nesmí být upevněny proti směru jízdy závodníků. Dřevěné mosty a rampy musí být pokryty protiskluzovým povrchem (např. pletivo, dřevěné příčky atd.).

 

 1. Trať muže být také označena značkami se šipkami v kontrastních barvách o rozměrech – min. výšce 20 cm a délce 40 cm. Šipky označují následující cestu se změnou a místo potencionálního nebezpečí. Značky musí být umístěny na pravé straně trati, s výjimkou pravých zatáček, kde jsou šipky umístěny po závodníkově pravé straně. Značky nesmí být umístěny výše než 1,5 m nad zemí.

 

 1. Jako záchytné prostředky může být použito záchranných sítí.

 

 1. Dále musí být trať vyznačena dle následujících podmínek:
  • dřevěnými nebo slalomovými tyčemi o délce 1,5 až 2 m
  • značkami viz. Příloha I.

 

 1. Výjezdový prostor za cílem by měl být koncipován tak, aby rychlost závodníka byla minimální.

 

 

 

III.Bezpečnost

1.Komunikační systém

 

 1. Pořadatel musí zajistit komunikační systém, který pokrývá celou délku trati.

 

 1. Pomocní rozhodčí - všichni pomocní pořadatelé na trati musí být rozmístěni tak, aby byli v přímé viditelnosti mezi sebou. Každý z nich musí být vybaven žlutým praporkem a píšťalkou. Žlutý praporek slouží k upozornění závodníků na nebezpečí na trati.

 

 1. Určení pomocní rozhodčí na vybraných místech trati jsou vybaveni červenými praporky, které slouží k přerušení závodu při vážných haváriích na trati. Pomocní rozhodčí s červenými praporky by měli být součástí komunikačního systému. Pokud zpozorují vážnou havárii jezdce, musí neprodleně informovat hlavního rozhodčího. Ten může rozhodnout o užití červeného praporku. Jezdci, kteří uvidí tento signál, jsou povinni ihned zastavit, a potom volně sjet do cíle. O dalším postupu budou informováni cílovým rozhodčím.

 

 

2.První pomoc

 

 1. Zdravotní službu zajišťují minimálně dva zdravotníci a jeden sanitní vůz. Všichni členové zdravotní služby musí být viditelně a jednotně označeni.

 

 1. Zdravotní služba musí být přítomna po celou dobu tréninku a závodu, po dobu nepřítomnosti zdravotníků a po dobu nepřítomnosti sanity musí být závod přerušen.

 

 1. Minimálně jedna sanitka musí být v prostoru cíle a musí být viditelně označena. Další záchranná služba je umístěna na strategickém místě v polovině tratě.

 

 1. Bezpečnostní systém musí být zajištěn tak, aby v kterémkoliv místě trati byl možný zásah zdravotnické pomoci do cca 15 min.

 

 

 

IV.Povinná výbava

 

 1. Pro závody ve sjezdu jsou závodníci, mimo kategorie Elite-muži a ženy povinni nosit: integrální přilbu s neodnímatelným chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a rukavice s dlouhými prsty. U kategorií Elite- muži a ženy je povinná výbava pouze integrální přilba s neodnímatelným chráničem brady, ostatní výbava je pro tuto kategorii důrazně doporučená.

 

 1. Doporučují se brýle, zpevněné kalhoty na stehnech a holeních, chrániče boků, hrudníku a krční páteře.

 

 1. Helmy s kamerami nejsou povoleny během kvalifikační a finálové jízdy, výjimku může udělit pouze hlavní rozhodčí.

 

 1. Vedoucí závodníci kategorie Elita/Pod 23, Junioři, Expert, Masters I. II. a Ženy jsou povinni (pokud bude vypsán) v každém finálovém závodě startovat v dresu vedoucího jezdce.

 

 1. Závodník, který je „úřadujícím“ mistrem republiky, je povinen ve finálovém závodě startovat v mistrovském dresu. Toto nařízení neplatí pro závod MČR. V tomto závodě nesmí „úřadující“ mistr startovat v mistrovském dresu. Pokud je však vedoucím mužem poháru, musí startovat v dresu vedoucího závodníka.

 

 

 

V.Trénink

 1. Trať musí být k dispozici pro inspekci a prohlídku trati jezdci minimálně dva dny před závody. Jeden den před závody musí být trať k dispozici pro trénink jezdců.

 

 1. Trénink na trati není povolen v průběhu celého závodu.

 

 1. Závodníkovi je doporučeno absolvovat den před závodem alespoň 1 trénink.

 

 1. Závodník je povinen být při tréninkové jízdě stejně tak jako při kvalifikační a finálové jízdě označen přiděleným závodním číslem.


 


VI.Doprava na start

 1. Pořadatel musí zajistit dopravní systém tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti jezdců.

 

 1. Je zakázáno používat k přístupu na start závodní vyznačenou trať. Porušení tohoto pravidla bude buď důvodem k nepřipuštění závodníků na start, nebo k diskvalifikaci.

 

 1. Doporučená kapacita dopravy na start je cca 100 závodníků/hodinu.

 

 1. Závodníci jsou povinni dostavit se na start závodu alespoň s 15 minutovým předstihem.

 

 

 

VII.Průběh závodu

 1. Kvalifikaci a finálové jízdě má ve stejný den předcházet doporučený trénink. Kvalifikace se může uskutečnit v jiný den, než finálová jízda.

 

 1. Závodník, který nedokončí kvalifikační (semifinálovou) jízdu ČP, může startovat ve finálovém závodě, ale nebude za semifinálovou jízdu klasifikován. Závodníci, kteří nedojedou nebo dosáhnou nejhoršího času v kvalifikační (semifinálové) jízdě budou startovat ve finálovém závodě jako první. Toto platí pro všechny kategorie včetně žen a žáků. Pokud závodník nenastoupí na start kvalifikační (semifinálové) jízdy nebude připuštěn na start finálové jízdy.

 

 1. Závodník, který nastoupí na start povinného měřeného tréninku při MČR musí absolvovat celou trať start- cíl nonstop. Závodník nesmí během jízdy zastavit na trati závodu. Pouze v případě defektu či jiné události může zastavit na trati, ale je povinen okamžitě uvolnit trať. V případě, že bude bezdůvodně zastavovat nebo stát na trati závodu, může být ze závodu vyloučen. Závodník, který neprojede cílem při povinném měřeném tréninku na MČR nebude připuštěn na start finálového (mistrovského) závodu.

 

 1. Na start finálových jízd se řadí závodníci s nejpomalejším kvalifikačním časem až po nejrychlejšího závodníka se stanoveným časovým odstupem.

 

 

 

VIII.Penalizace

 

Viz bod 9 Všeobecných podmínek Soutěžního řádu horských kol ČSC.

 

 

 

IX.Protesty

Viz bod 10 Všeobecných podmínek Soutěžního řádu horských kol ČSC.


 

 

Příloha I.

 

 

Značení trati: